8.6.2019 20.05
Uutiset
 
Veera Reko

Vuoden säkyläläinen on pitkän linjan kulttuu­ri­vai­kuttaja

image

Säkylä | Säkylä-seuran kymmenvuotista taivalta juhlittiin tänään Huvila Haapsaaressa. Jo yhdeksättä kertaa jaetun Säkylän Jokeri -tunnustuksen sai kulttuu­ri­vai­kuttaja Raija Ääri.

Pit­kän uran Sä­ky­län kun­nas­sa las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja­na ja päi­vä­ko­din­joh­ta­ja­na teh­nyt Ää­ri on vai­kut­ta­nut seu­dul­la useis­sa eri yh­dis­tyk­sis­sä, mut­ta par­hai­ten hä­net tun­ne­taan kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja­na. Ää­ri on ol­lut mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa muun mu­as­sa mo­ni­tai­teel­lis­ta sa­na­tai­deyh­dis­tys Manu For­tea, Sä­ky­län Tai­tei­den yö -ta­pah­tu­maa sekä jär­jes­tä­nyt Tai­de­hAl­lis­saan mo­nen­lai­sia ta­pah­tu­mia.

Ää­ri on myös tal­ti­oi­nut sä­ky­lä­läi­sen So­fia Vä­tin elä­mää So­fi­an huo­ne -mu­se­oon, jon­ka esi­nei­den lu­et­te­loin­ti sai hil­jat­tain 12 000 eu­ron apu­ra­han Sa­ta­kun­nan Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta. Tuo­re vuo­den sä­ky­lä­läi­nen oli ni­mi­tyk­ses­tään yl­lät­ty­nyt, mut­ta iloi­nen.

– Se on hie­noa, jos joku ar­vos­taa kult­tuu­ri­työ­tä, mitä on teh­ty. Olen niin naut­ti­nut sii­tä, et­tä olen täl­lais­ta saa­nut teh­dä, hän to­te­si.

Juh­las­sa ja­et­tiin myös mui­ta tun­nus­tuk­sia. Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton myön­tä­mät ho­pei­set an­si­o­mer­kit ja­et­tiin Timo Män­ty­ran­nal­le ja Kari Haa­vis­tol­le. Prons­si­set an­si­o­mer­kit me­ni­vät Rai­mo Heik­ki­läl­le, Ola­vi Mä­ki­sel­le, Tert­tu Pe­so­nen-Säi­läl­le sekä Au­li Le­pis­töl­le ja Jor­ma Te­pol­le.

Lue li­sää Sä­ky­lä-seu­ran 10-vuo­ti­ses­ta tai­pa­lees­ta tiis­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.