19.5.2021 11.05
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Yhteiskoulun ja lukion varjovaaleissa perussuomalaiset ja keskusta jakoivat kärkisijat

Tinja Paavola (taustalla) äänesti Säkylän yhteiskoulun ja lukion nuorisovaaleissa tiistaina. Vaalivirkailijana olivat Joanna Hämäläinen, Erkki Pakkala ja Sisse Tamminen.

Tinja Paavola (taustalla) äänesti Säkylän yhteiskoulun ja lukion nuorisovaaleissa tiistaina. Vaalivirkailijana olivat Joanna Hämäläinen, Erkki Pakkala ja Sisse Tamminen.

Pia Mattila-Lonka

Sä­ky­lä | Sä­ky­län yh­teis­kou­lun op­pi­laat ää­nes­ti­vät tiis­tai­na luok­ka ker­ral­laan pe­rin­tei­ses­sä Al­li­ans­si ry:n val­ta­kun­nal­li­ses­sa nuo­ri­so­vaa­li­ta­pah­tu­mas­sa. Ää­nes­tys­paik­ka­na oli Sä­ky­läs­sä op­pi­las­kun­nan huo­ne, jos­sa vaa­li­vir­kai­li­jat tar­kis­ti­vat ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen ni­met lu­et­te­los­sa, an­toi­vat ää­nes­tys­li­puk­keen, lei­ma­si­vat sen, ja kaik­ki muu­kin su­jui ai­van oi­kei­den vaa­lien ta­paan.

Ko­ro­nan vuok­si ää­nes­tys­pai­kal­le pää­si vain pari ää­nes­tä­jää ker­ral­laan. Eri­tyi­ses­ti seis­ka­luok­ka­lai­sil­le ää­nes­tys­ta­pah­tu­ma oli jo it­ses­sään uu­si ja jän­nit­tä­vä.

– Eh­kä on vä­hän vai­ke­aa löy­tää eh­do­kas­ta. Mie­tin, et­tä ke­net minä tun­nen ja eh­dok­kaan am­mat­ti­kin vai­kut­taa, ei oi­kein mi­kään puo­lue, Sä­ky­län Lu­va­lah­del­la asu­va Tin­ja Paa­vo­la miet­ti ää­nes­tys­ko­pis­ta tul­tu­aan.

Kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen mer­ki­tys­kin on hiu­kan epä­sel­vää suu­rim­mal­le osal­le seis­ka­luok­ka­lai­sia.

– Ää­nes­te­tään joku jo­hon­kin ja sit­ten ne päät­tää siel­lä jo­tain, Tin­ja ki­teyt­tää.

Sä­ky­län kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den pit­kät ni­mi­lis­tat oli tei­pat­tu ää­nes­tys­pai­kan ul­ko­puo­lel­le, ja niis­tä nuo­ret kä­vi­vät ah­ke­raa kes­kus­te­lua. Lis­tal­ta bon­ga­taan use­am­man op­pi­laan isää ja äi­tiä.

– Ää­nes­tyk­seen vai­kut­taa se, et­tä tun­tee ja tie­tää ih­mi­set ja sitä kaut­ta tie­tää, on­ko eh­do­kas hyvä vai ei, Ap­di­na­ria Pro­ta­so­va sa­noo ja ker­too it­se löy­tä­neen­sä lis­tal­ta yh­den oman tut­tun­sa.

Pe­rus­kou­lus­sa ää­ni­oi­keusp­ro­sent­ti oli tä­nä­kin vuon­na Sä­ky­läs­sä to­del­la kor­kea, sil­lä ää­nes­tä­mään men­tiin opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa luok­ka ker­ral­laan. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli 254 ja ää­nes­tysp­ro­sen­tik­si tuli 82 pro­sent­tia.

– Ihan sa­taan pro­sent­tiin ei pääs­ty, vaik­ka ää­nes­tä­neet saa­vat vai­van pal­kak­si vie­lä op­pi­las­kun­tien tar­jo­a­man lak­rit­san, ker­too his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­o­pin leh­to­ri Ans­si Sir­viö.

Ai­ka mo­nel­la oli vie­lä ha­ku­ses­sa ää­nes­tys­käy­tän­nöt, sil­lä hy­lät­ty­jä ää­niä löy­tyi pe­rä­ti 22.

– Osa oli kir­joit­ta­nut lap­puun esi­mer­kik­si eh­dok­kaan ni­men, ei­kä nu­me­roa.

Aku Ank­kaa ää­nes­tä­nei­tä tai mui­ta sel­kei­tä pro­tes­ti­ää­niä ei täl­lä ker­taa juu­ri­kaan Sä­ky­läs­sä esiin­ty­nyt.

Perussuomalaiset sai ykköspaikan

Puo­lu­eit­tain nuo­ri­so­vaa­lin tu­los an­toi pe­rus­suo­ma­lai­sil­le yk­kös­pai­kan 55 ää­nel­lä. Hy­vä­nä kak­ko­se­na oli kes­kus­ta 52 ää­nel­lä ja ko­koo­mus sai kol­mos­ti­lan 42 ää­nel­lä. So­si­a­li­de­mok­raat­te­ja ää­nes­ti 23, va­sem­mis­toa 11 ja vih­rei­tä 3.

Ää­ni­ha­ra­via nuo­ri­so­vaa­leis­sa oli­vat ta­sai­sin tu­lok­sin pe­rus­suo­ma­lais­ten Vil­le Reko 14 ää­nel­lä, ko­koo­muk­sen Mik­ko Tork­ke­li 13 ää­nel­lä ja so­si­a­li­de­mok­raat­tien Pek­ka Rau­ti­ai­nen 13 ää­nel­lä.

Sä­ky­läs­sä "var­jo­vaa­lien" jär­jes­tä­mi­sel­lä on jo pit­kät pe­rin­teet. Yh­teis­kou­lul­la ja lu­ki­os­sa op­pi­las­kun­nat jär­jes­ti­vät var­jo­vaa­le­ja jo pal­jon ai­kai­sem­min kuin Suo­mes­sa ryh­dyt­tiin jär­jes­tä­mään val­ta­kun­nal­li­sia Al­li­ans­si ry:n nuo­ri­so­vaa­le­ja.