9.1.2020 9.05
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Yrityksiä ja nuoria tuodaan yhteen – kumpikin voi hyötyä

Euralaiset yritykset tutuksi -projektiin toivotaan ilmoittautumisia mahdollisimman monilta yrityksiltä. Kimmo Sampo (vas.), Rami Heino, Harri Virén, Minna Lääperi, Marko Kallio, Sirpa Wahlqvist, Miia Sarkola-Korhonen ja Merja Lehto olivat pohjustamassa hankkeen aloitusta.

Euralaiset yritykset tutuksi -projektiin toivotaan ilmoittautumisia mahdollisimman monilta yrityksiltä. Kimmo Sampo (vas.), Rami Heino, Harri Virén, Minna Lääperi, Marko Kallio, Sirpa Wahlqvist, Miia Sarkola-Korhonen ja Merja Lehto olivat pohjustamassa hankkeen aloitusta.

Mirja Linnemäki

image

Eura | Eurassa on käynnistymässä uudenlainen yhteistyö, jolla tehdään yrityksiä ja nuoria toisilleen tutuiksi.

Eu­ra­lai­set yri­tyk­set tu­tuk­si -pro­jek­tia on suun­ni­tel­tu kun­nas­sa ja yri­tys­ten toi­vo­taan läh­te­vän sii­hen laa­jas­ti mu­kaan.

–Pro­jek­tin läh­tö­koh­ta­na on teh­dä eu­ra­lais­ta mo­ni­puo­lis­ta yri­ty­se­lä­mää tun­ne­tuk­si, ker­toa työ­pai­kois­ta ja sa­mal­la li­sä­tä Eu­ran ve­to­voi­mai­suut­ta, kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vist kun­nan ve­to­voi­ma­pal­ve­luis­ta ker­too.

En­sik­si yri­tyk­siä ryh­dy­tään esit­te­le­mään uu­del­la kon­sep­til­la eli niil­le teh­dään QR-koo­dit, joi­den ta­kaa löy­tyy mo­bii­li­lait­teil­la hel­pos­ti pe­rus­tie­dot yri­tyk­ses­tä. Yri­tyk­sil­tä tar­vi­taan nyt ly­hyt­tä tie­to­pa­ket­tia ja kun­nan työl­li­syy­syk­sik­kö te­kee sit­ten tar­vit­ta­vat kyl­tit. Koo­di löy­tyy pian mu­kaan läh­te­vien yri­tys­ten por­tin­pie­les­tä.

Pe­ru­sa­ja­tus on, et­tei yri­tyk­sil­le koi­du pro­jek­tis­ta juu­ri­kaan li­sä­työ­tä tai kus­tan­nuk­sia, vaan ne sai­si­vat it­se­ään mark­ki­noi­tua eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le ja sa­mal­la opet­ta­jat voi­si­vat käyt­tää pro­jek­tia apu­naan ope­tuk­ses­sa.

Et­sin­näs­sä on myös yri­tyk­siä, jot­ka ot­tai­si­vat kou­lu­lais­ryh­miä tai työl­li­syys­pal­ve­lui­den asi­ak­kai­ta tu­tus­tu­mis­vie­rai­luil­le.

Nuo­ril­le suun­na­tut Yri­tys­mes­sut jär­jes­te­tään 5. maa­lis­kuu­ta Ur­hei­lu­ta­lol­la ja sin­ne toi­vo­taan mah­dol­li­sim­man mo­nia eu­ra­lai­sy­ri­tyk­siä esit­täy­ty­mään. Il­ta­päi­vän ai­ka­na mes­suil­la käy­vät muun mu­as­sa yh­teis­kou­lun op­pi­laat.

Pro­jek­tin ai­ka­na kar­toi­te­taan myös koh­tei­ta, jois­sa voi­daan to­teut­taa työ­ko­kei­lu­ja, jär­jes­tää tet-jak­so­ja, har­joit­te­lu­paik­ko­ja ja ke­sä­töi­tä nuo­ril­le.

Lue li­sää As 9. tam­mi­kuu­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram