Kolumnit
7.5.2020 10.10

Langan päässä aina joku

Moni meis­tä kuu­luu eri­lai­siin yh­dis­tyk­siin tai har­ras­tus­ryh­miin. Osa on sel­lai­sia, jois­sa olem­me ol­leet mu­ka­na vuo­sia ja niis­tä on syn­ty­nyt ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Tois­ten kans­sa ol­laan te­ke­mi­sis­sä ker­ran vii­kos­sa ja toi­sia näh­dään har­vem­min, mut­ta sil­ti ys­tä­vyys tai ryh­mä­hen­ki säi­lyy. Olen vuo­sien var­rel­la kuu­lu­nut mo­neen yh­dis­tyk­seen, jois­ta jot­kut ovat jää­neet ja ti­lal­le on tul­lut uu­sia. Kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja elä­män­ti­lan­teet ovat saa­neet et­si­mään uu­sia jut­tu­ja ja ai­em­mat kiin­nos­tuk­sen koh­teet ovat jää­neet taka-alal­le.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA