10.6.2021 6.20
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Kauttuan Ruukinpuiston taide pistää pohtimaan – ja hymyilemään

Tallinmäen Kierto-näyttelyn taiteilijat ovat Katariina Rantala (vasemmalla), Mikko Ängeslevä, Henri Ijäs, Heidi piippo, Ville Kirjanen ja Nykytaideryhmä Kylkiäisen naiset Katriina Sjöblom ja Kati Juurikka.

Tallinmäen Kierto-näyttelyn taiteilijat ovat Katariina Rantala (vasemmalla), Mikko Ängeslevä, Henri Ijäs, Heidi piippo, Ville Kirjanen ja Nykytaideryhmä Kylkiäisen naiset Katriina Sjöblom ja Kati Juurikka.

Liisa Nykänen

image

Eu­ra, Kaut­tua | Ruu­kin­puis­ton tai­de­ke­sä Kaut­tu­al­la he­rät­te­lee kat­so­jia poh­ti­maan ih­mi­sen ja ym­pä­ris­tön suh­det­ta mo­nel­la ta­voin – hu­mo­ris­ti­ses­ti­kin. Tal­lin­mä­en eri ra­ken­nuk­sis­sa avau­tui tiis­tai­na kah­dek­si kuu­kau­dek­si Kier­to-tai­de­näyt­te­ly, jon­ka tai­tei­li­joi­ta ovat Hen­ri Ijäs, Vil­le Kir­ja­nen, Hei­di Piip­po, Ka­ta­rii­na Ran­ta­la, Mik­ko Än­ges­le­vä sekä Ny­ky­tai­de­ryh­mä Kyl­ki­äi­sen muo­dos­ta­vat Kati Juu­rik­ka ja Kat­rii­na Sjöb­lom. He ovat kaik­ki Kan­kaan­pään tai­de­kou­lun kas­vat­te­ja eri vuo­sil­ta ja ha­lu­a­vat jät­tää kat­so­jil­le va­pau­den miet­tiä töi­den­sä vies­tiä.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA