16.3.2020 14.30
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Kirjastoja ja opistot kiinni

Euran pääkirjasto on suljettu toistaiseksi muuten kuin omatoimikirjaston alueelta.

Euran pääkirjasto on suljettu toistaiseksi muuten kuin omatoimikirjaston alueelta.

Liisa Nykänen

image

Eura, Säkylä | Monet vapaa-ajan harrastustoimet keskeytyvät nyt korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa on tois­tai­sek­si avoin­na vain oma­toi­mi­a­lue, jo­hon kuu­luu myös leh­ti­lu­ku­sa­li. Kiu­kais­ten kir­jas­to on kiin­ni ko­ko­naan, sil­lä siel­lä ei vie­lä ole oma­toi­mi­kir­jas­toa. Muut oma­toi­mi­kir­jas­tot toi­mi­vat Eu­ras­sa nor­maa­lis­ti, ker­too kir­jas­to­pääl­lik­kö An­ni Tor­mas.

Sa­ta­o­pis­to on pe­ruut­ta­nut kai­kil­la toi­min­ta­paik­ka­kun­nil­laan kurs­sin­sa kah­dek­si vii­kok­si eli 29. maa­lis­kuu­ta as­ti, sa­moin kaik­ki ylei­sö­lu­en­ton­sa, kult­tuu­ri­mat­kat ja ke­vät­näyt­te­lyt. Eu­ras­sa pe­ruun­tu­vat li­säk­si kaik­ki se­ni­o­rien maa­lis­kuun ta­pah­tu­mat Sa­ta­o­pis­ton osal­ta.

Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa on tois­tai­sek­si avoin­na vain oma­toi­mi­a­lue.

An­ni Tor­mas

– Ai­ka­moi­nen häs­säk­kä tuli. Nyt lä­het­te­len ryh­mä­teks­ti­vies­te­jä kurs­si ker­ral­laan ja il­moi­tan kurs­sien pe­ruut­ta­mi­ses­ta, kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Jen­ni Sil­van­to ker­too. Maa­nan­tai­na amu­päi­vän ai­ka­na opis­tol­ta läh­ti yli 2 000 teks­ti­vies­tiä niil­le kurs­si­lai­sil­le, joi­den piti ko­koon­tua seu­raa­van kah­den vii­kon ai­ka­na. Eu­ran, Har­ja­val­lan ja Pun­ka­lai­tu­men kurs­sien opis­ke­li­jat on sil­lä jo pää­o­sin ta­voi­tet­tu. Huh­ti-tou­ko­kuus­sa al­ka­vis­ta ly­hyt­kurs­sais­ta tie­do­te­taan lä­hem­pä­nä al­ka­mi­sa­jan­koh­taa.

– Nuo­ri­so­ti­lat Eu­ras­sa on sul­jet­tu ai­na­kin kah­dek­si vii­kok­si, ja sen jäl­keen ti­lan­net­ta seu­ra­taan, ker­too Eu­ran hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö Tei­ja Hen­riks­son.

Tilannetta seurataan

– Sä­ky­läs­sä pää­kir­jas­to ja Ke­po­lan kir­jas­to ovat sul­je­tut tois­tai­sek­si, ja tämä kos­kee myös nii­den oma­toi­mi­kir­jas­to­ja, kir­jas­to­vir­kai­li­ja Ei­ja Rai­ta­nen ker­too.

Kan­sa­lai­so­pis­to­toi­min­ta me­nee Sä­ky­läs­sä jäi­hin ai­na­kin pa­rik­si vii­kok­si. Opis­ton reh­to­ri Päi­vi Ös­ter­man ker­too, et­tä kaik­ki Sä­ky­län kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­sit ovat tau­ol­la 30. maa­lis­kuu­ta as­ti. Ko­ro­na­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä seu­ra­taan, ja jat­kos­ta il­moi­te­taan, kun­han tie­de­tään tar­kem­min. Nor­maa­lis­ti opis­tos­sa oli­si toi­min­taa huh­ti­kuun puo­leen vä­liin.

– Sä­ky­län ja Köy­li­ön nuo­ri­so­ti­lat on pää­tet­ty pi­tää sul­jet­tui­na ai­na­kin maa­lis­kuun lop­puun as­ti, sa­noo kun­nan va­paa-ai­ka­sih­tee­ri Lau­ri Par­vi­ai­nen.

Huit­tis­ten mu­siik­ki­o­pis­to on aloit­ta­nut etä­o­pe­tus­ko­kei­lun, jota ko­ro­na­va­rau­tu­mi­nen on vauh­dit­ta­nut. Ko­kei­lu kos­kee hy­vin ly­hy­en suun­nit­te­lu­jak­son jäl­keen kaik­kea ope­tus­ta, myös hen­ki­lö­koh­tais­ta inst­ru­ment­ti­o­pe­tus­ta.

– Ti­lan­ne näh­dään mah­dol­li­suu­te­na tar­jo­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le mie­le­käs­tä ja ta­voit­teel­lis­ta te­ke­mis­tä ko­to­na nyt, kun muut har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det vä­he­ne­vät, mu­siik­ki­o­pis­ton reh­to­ri Pet­ri Vai­ni­o­ta­lo ker­too.