4.8.2019 10.37
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Ojankaivaja kuvastaa satakuntalaista työtä

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä muistutti, että Satakunnan kylät pysyvät elävinä vain sen jatkuvan työn ansiosta, mitä kylissä koko ajan pyyteettömästi elinvoiman eteen tehdään. Kodiksamin koululle pystytetty Emil Cedercreutzin Ojankaivaja-patsas on hänen mukaansa yksi tämän työn symboli. Kuvassa oikealla patsaan lahjoittaneen Emil Cedercreutzin säätiön asiamies Veikko Lahtinen sekä Rauman lappilainen kaupunginvaltuutettu Helena Ollila.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä muistutti, että Satakunnan kylät pysyvät elävinä vain sen jatkuvan työn ansiosta, mitä kylissä koko ajan pyyteettömästi elinvoiman eteen tehdään. Kodiksamin koululle pystytetty Emil Cedercreutzin Ojankaivaja-patsas on hänen mukaansa yksi tämän työn symboli. Kuvassa oikealla patsaan lahjoittaneen Emil Cedercreutzin säätiön asiamies Veikko Lahtinen sekä Rauman lappilainen kaupunginvaltuutettu Helena Ollila.

Esa Viippola

image

Rauma, Lappi | Lapin Löylypäivien yhteydessä paljastettiin Kodiksamin koululla Emil Cedercreutzin tekemä Ojankaivaja-patsas.

Pat­saan lah­joit­ti Emil Ce­derc­reut­zin sää­tiö lau­an­tai­na jär­jes­te­tys­sä juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Asi­a­mies Veik­ko Lah­ti­nen ker­toi, et­tä näin sää­tiö to­teut­taa tois­ta teh­tä­vään­sä: se osa sää­ti­ön omai­suu­den tuot­ta­mas­ta tu­los­ta, joka ei kulu Har­ju­lan mu­se­on ja sää­ti­ön mui­den asi­oi­den hoi­ta­mi­seen, käy­te­tään si­ten, et­tä va­paa­her­ra Emil Ce­derc­reut­zin ni­meä kan­ta­via pat­sai­ta pys­ty­te­tään Suo­men kau­pun­kei­hin va­la­mal­la kaik­ki hä­nen pat­saik­si so­pi­vat kip­si­mal­lin­sa vas­keen ja suu­ren­ta­mal­la so­pi­vat pie­nois­mal­lit.

Ojan­kai­va­ja on teh­ty vuon­na 1935 ja se on jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Rau­man kau­pun­gin alu­eel­le pys­ty­tet­ty Ce­derc­reut­zin teos. En­sim­mäi­nen on vuon­na 2009 kau­pun­gil­le lah­joi­tet­tu Sir­kus­he­vo­nen Van­has­sa Rau­mas­sa.

Juh­la­pu­heis­sa pat­sas­va­lin­taa kii­tel­tiin osu­vak­si.

– En­nen tääl­lä oli suo­ta, jon­ka kui­vat­ta­mi­nen oli mer­kit­tä­vä elin­kei­no­po­liit­ti­nen pää­tös. Sik­si sei­som­me nyt Rau­man kau­pun­gin vil­ja-ai­tan kes­kel­lä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu He­le­na Ol­li­la muis­tut­ti.

Hä­nen mu­kaan­sa suos­sa näh­tiin mah­dol­li­suus, jo­hon tar­tut­tiin ja teh­tiin muun mu­as­sa la­pi­o­töil­lä to­dek­si. Sa­maa asen­net­ta Ol­li­la toi­voi ny­ky­päi­vään, vaik­ka vä­li­neet ovat­kin vaih­tu­neet la­pi­os­ta esi­mer­kik­si tie­to­verk­koi­hin.

Myös vas­ta­va­lit­tu La­pin Löy­lyi­sän­tä Ju­ha­ni Lei­no kiit­ti sää­ti­ö­tä kun­ni­a­no­soi­tuk­ses­ta.

– Yk­sin ei tee mi­tään, po­ru­kal­la saa­daan pal­jon ai­kai­sek­si, hän tii­vis­ti.

Näköislehti

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram