Liikkeellä
Jukka-Pekka
 
Puumalainen
seuratoiminnan moniottelija, entinen yleisurheilun maajoukkuevalmentaja Säkylästä
30.1.2020 8.00

Valmentajalla on väliä

Kuuluu Suomen Valmen­ta­ja­yh­dis­tyksen slogan, jota erityisesti viimeisen vuoden aikana on toisteltu erilaisissa yhteyksissä.

Yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on ol­lut he­rät­tää kes­kus­te­lua val­men­ta­jien ar­vos­tuk­ses­ta ja ase­mas­ta ja – tot­ta kai – pa­ran­taa näi­tä. Vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na esil­lä on kui­ten­kin ol­lut huo­mat­ta­vas­ti enem­män toi­nen kes­kus­te­lu, jos­sa erään muo­dos­tel­ma­luis­te­lu­val­men­ta­jan toi­min­ta­ta­po­ja on ai­hees­ta ky­see­na­lais­tet­tu ura­kal­la.

Ase­tel­ma ker­too ka­rua kiel­tään slo­ga­nei­den ja to­sie­lä­män ker­to­mus­ten ris­ti­rii­tai­suu­des­ta: Yh­den­kin yk­si­lön yli­lyön­nit haa­voit­ta­vat koko val­men­ta­ja­kun­taa enem­män kuin tar­peek­si. Vii­meis­tään täs­sä koh­din kan­nat­taa lu­ki­jan hah­mot­taa yk­si to­si­seik­ka: Suu­rin osa suo­ma­lai­ses­ta val­men­nuk­ses­ta teh­dään edel­leen oman toi­men ohel­la ja har­ras­tus­poh­jal­ta.

Var­sin­kin hie­man pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la ju­ni­o­rien tree­ne­jä pyy­teet­tö­mäs­ti ve­tä­vät isät, äi­dit, sis­kot, vel­jet ja muut in­nok­kaat käy­vät oi­keis­sa palk­ka­töis­sä ja nii­den ohes­sa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin pyö­rit­tä­vät yk­si­löi­tä ja jouk­ku­ei­ta mitä mo­ni­nai­sim­mis­sa la­jeis­sa ja ti­lan­teis­sa sel­vi­ten ura­kas­taan vä­hin­tään koh­tuul­li­ses­ti – jol­lei jopa eri­no­mai­ses­ti, kun kat­so­taan, mil­tä poh­jin ol­laan liik­keel­lä.

Mut­ta am­mat­ti­lais­ten suh­teen ti­lan­ne on eri­lai­nen: Sen li­säk­si, et­tä am­mat­ti­val­men­ta­jan toi­min­ta­ta­po­ja syy­nää­vät ur­hei­lu­jär­jes­tö­jen omat sää­dök­set ja ute­li­aat me­di­an edus­ta­jat, on myös ole­mas­sa työ­oi­keu­del­li­nen puo­li: Ase­ma ja roo­li aset­ta­vat tie­tyt raa­mit ja eh­dot, joi­den mu­kaan men­nään – pe­ri­aat­tees­sa ihan kai­kis­sa­kin am­ma­teis­sa: Mes­ta­ri ei saa alis­taa ki­säl­li­ään ja niin edel­leen.

Mis­tä nämä me­di­an he­ku­moi­mat yli­lyön­nit sit­ten kum­pu­a­vat? To­den­nä­köi­ses­ti tu­lo­so­do­tuk­set ja ti­lan­ne, jos­sa ol­laan, ei­vät koh­taa ja pai­ne­kat­ti­la kie­hah­taa yli. Tai sit­ten ur­hei­li­ja(t) ym­mär­re­tään vain me­nes­tyk­sen pa­kol­li­sek­si vä­li­kap­pa­leek­si, joka lä­hes ro­bo­tin kal­tai­ses­ti suo­rit­taa ope­te­tun teh­tä­vän ti­lat­tu­na ai­ka­na oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Ja tot­ta kai, kaik­ki val­men­ta­jat ovat per­soo­nia ja te­ke­vät hom­maan­sa sen läpi. Sär­mää kai­va­taan ja sa­mal­la pi­tää tie­tys­ti ol­la yh­teis­kun­nan nor­mei­hin so­peu­tu­va. Ur­hei­lun kup­las­sa tämä ei ai­na ole it­ses­tään sel­vää.

Ala­sa­ta­kun­nan le­vik­ki­a­lu­eel­la ve­de­tään vii­koit­tain sa­to­ja har­joi­tus­tun­te­ja kai­ken-
ikäi­sil­le tree­naa­jil­le laa­jal­la la­ji­kir­jol­la. Suu­rin osa näis­tä kul­kee ar­vok­kaa­na nuo­ri­so­työ­nä pai­kal­lis­ta – kun­tien­kin kai­paa­maa – pito- ja ve­to­voi­maa mer­kit­tä­väs­ti li­sä­ten. Sik­si­kin jo­kai­nen har­joi­tus­ve­tä­jä on ar­vos­tuk­sen­sa an­sain­nut – vaan muis­tam­me­ko tä­män?

Mil­loin vii­mek­si olen kiit­tä­nyt hy­väs­tä har­joi­tuk­ses­ta? Vä­lil­lä sitä vas­toin kuu­lee kom­ment­te­ja, joi­den pe­rus­teel­la var­sin­kin ju­ni­o­ri­val­men­ta­jiin koh­dis­tuu ai­van koh­tuut­to­mia odo­tuk­sia ja etu­ris­ti­rii­to­ja. Kout­sin pi­täi­si ”tah­vos­ta” tai­koa änä­ri­mies tai ai­na­kin pii­rin­mes­ta­ri, vaik­ka tah­von omat aja­tuk­set, toi­veet ja eh­kä jopa edel­ly­tyk­set­kin ovat vie­lä var­sin kes­ken­te­koi­set.

Kai­ken­lai­sen me­nes­tys­hy­pe­tyk­sen kes­kel­lä kui­ten­kin on olen­nais­ta muis­taa, et­tä tar­jo­am­me en­si­si­jai­ses­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le po­si­tii­vi­sen har­ras­tus­vaih­to­eh­don, jol­la li­sääm­me lii­kun­taa har­ras­ta­jien elä­mään ja an­nam­me myös ve­tä­jil­le oi­keu­den saa­da ajan­käy­töl­leen po­si­tii­vi­nen vas­te, sil­lä val­men­ta­jil­la on oi­ke­as­ti vä­liä!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram