23.11.2021 13.44
Lukijan juttu
 

Kutsumustyö kotiseudun hyväksi palkittiin

Merkin luovuttivat Timo Perolle (kesk.) Seurojentaloyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Esko Suomala (oik.) ja hallituksen varapuheenjohtaja/sihteeri Pasi Tuominen.

Merkin luovuttivat Timo Perolle (kesk.) Seurojentaloyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Esko Suomala (oik.) ja hallituksen varapuheenjohtaja/sihteeri Pasi Tuominen.

Ritva Simula

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to on myön­tä­nyt ho­pei­sen an­si­o­merk­kin­sä kiu­kais­lai­sel­le Timo Pe­rol­le. Merk­ki luo­vu­tet­tiin 22. mar­ras­kuu­ta Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen yh­tey­des­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa.

Timo Pero on toi­mi­nut Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tyk­sen ta­lou­den­hoi­ta­ja­na ja isän­nöit­si­jä­nä yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta eli 7.3. 2007 läh­tien. Jo sitä en­nen hän toi­mi vas­taa­van­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä Seu­ro­jen­ta­lon omis­tuk­sen ol­les­sa muu­ta­mal­la pai­kal­li­sel­la yh­dis­tyk­sel­lä. Hä­nen teh­tä­viin­sä ovat kuu­lu­neet ta­lon käyt­tö­va­raus­ten yl­lä­pi­to, mai­non­nan hoi­ta­mi­nen, ta­lon lait­ta­mi­nen juh­la­kun­toon li­pun­nos­toi­neen, juh­lien jäl­kei­nen sii­vous, lait­tei­den toi­min­nan yl­lä­pi­to, las­ku­tus­ten hoi­ta­mi­nen, tar­vik­kei­den ti­laus, huol­to­jen ti­laa­mi­nen ja osin te­ke­mi­nen it­se­kin. Tal­vel­la hän au­raa piha-alu­een ja ke­säl­lä leik­kaa ruo­hon.

An­si­o­merk­kiä luo­vu­tet­ta­es­sa to­det­tiin, et­tä Pe­ron osal­ta tä­män kai­ken on teh­nyt si­tä­kin ar­vok­kaam­mak­si se, et­tei hä­nel­le ole kos­kaan mak­set­tu töis­tään mi­tään palk­kaa ei­kä hän ole sitä ha­lun­nut­kaan. Seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tys kat­soo­kin, et­tä hä­nen työn­sä ta­lon hy­väk­si on ol­lut to­del­lis­ta ko­ti­seu­tu­työn kut­su­mus­työ­tä.

Luon­teel­taan hän on vaa­ti­ma­ton ei­kä ole kos­kaan teh­nyt mi­tään nu­me­roa te­ke­mäs­tään työs­tä. Kui­ten­kin hän on tar­vit­ta­es­sa puo­lus­ta­nut hie­man yli sa­ta­vuo­ti­aan ar­vok­kaan Seu­ro­jen­ta­lon his­to­ri­aa ja omi­nai­suuk­sia muun mu­as­sa eri­lai­sis­sa vi­ra­no­mais­tar­kas­tuk­sis­sa. Ei­vät­hän vält­tä­mät­tä nuo­ret vi­ra­no­mais­tar­kas­ta­jat osaa suh­tau­tua suo­jel­lun ta­lon omi­nai­suuk­siin sil­lä ta­val­la kuin ta­lon ar­vok­kuus ja his­to­ria vaa­ti­si ei­kä toi­saal­ta ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, et­tä moni asia pi­täi­si muut­taa ny­ky­päi­vän nä­köi­sek­si tur­val­li­suu­des­ta kui­ten­kaan tin­ki­mät­tä.

Pasi Tuo­mi­nen