19.10.2021 12.56
Lukijan juttu
 

Palokuntanaiset kutovat sukkia lämmittämään vähävaraisten joulua

Lukijan kuva

image

Rau­man alu­een pa­lo­kun­ta­nai­set ku­toi­vat suk­kia, jot­ka läh­te­vät Tur­kuun Ope­raa­tio vil­la­suk­ka 2021 -pro­jek­tiin ja­et­ta­vak­si vä­hä­va­rai­sil­le jou­lu­na. Suk­kien tar­ve on 6 000 pa­ria.

– Täl­lä het­kel­lä olem­me ku­to­neet täl­tä alu­eel­ta yli 600 pa­ria, ja li­sää on tu­los­sa. On ol­lut hie­noa, et­tä tämä pro­jek­ti on tuo­nut te­ke­mis­tä ko­ro­nan kes­kel­le. "Nor­maa­lis­ti" teem­me pal­jon muu­ta: suk­kien ku­to­mi­nen ei ole mei­dän yk­kös­jut­tum­me, mut­ta tämä on so­pi­nut ko­ro­na-ai­kaan, kun muu on ol­lut py­säh­dyk­sis­sä. Mo­net ovat ku­to­neet usei­ta kym­me­niä pa­re­ja, mis­tä iso kii­tos heil­le, Rau­man alu­een nais­työ­oh­jaa­ja Kreet­ta Jor­tik­ka sa­noo.