25.10.2021 14.05
Lukijan juttu
 

Supersankarit iskivät Euran pääkirjastolle – Kirjaston lastentapahtuma oli jälleen menestys

Veljekset Eino ’Ironman’ ja Aaron ’Spiderman’ Tuumi tulivat kirjaston supersankaritapahtumaan Huittisista.

Veljekset Eino ’Ironman’ ja Aaron ’Spiderman’ Tuumi tulivat kirjaston supersankaritapahtumaan Huittisista.

Anni Tormas

image

Eu­ra | Eu­ran kir­jas­to ko­ko­si jäl­leen yh­teis­työ­kump­pa­nit yh­teen ja or­ga­ni­soi las­ten­ta­pah­tu­man eu­ra­lais­ten ilok­si. Ta­pah­tu­ma ko­kok­si maa­nan­tai­na 18. lo­ka­kuu­ta suu­ren ylei­sön lap­si­per­hei­tä viet­tä­mään sa­tu­päi­vää Eu­ran pää­kir­jas­tol­le. Val­ta­kun­nal­lis­ta sa­tu­päi­vää on Eu­ras­sa vie­tet­ty nyt muu­ta­ma­na vuon­na vaih­tu­val­la tee­mal­la. Vii­me vuon­na ko­koon­nut­tiin prin­ses­so­jen ja prins­sien voi­min.

Tä­män vuo­den ta­pah­tu­ma ke­rä­si osal­lis­tu­jia il­lan ai­ka­na noin 150 ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen rin­ta­merk­ki­pa­jas­sa teh­tiin noin 80 rin­ta­merk­kiä. Oh­jel­mas­sa oli su­per­san­ka­rei­den voi­mia ja ky­ky­jä tes­taa­va teh­tä­vä­ra­ta, Eu­ran seu­ra­kun­nan lap­si- ja per­he­työn ve­tä­mä naa­mi­oas­kar­te­lu­pis­te ja Eu­ran per­he­kes­kuk­sen ja MLL Eu­ran pyö­rit­tä­mä ar­von­ta on­nen­pyö­ri­neen.

Yl­lä­tys­vie­raa­na pai­kal­le lii­hot­te­li myös Py­hä­jär­vi-te­at­te­rin pai­kal­le saat­te­le­ma Bat­man! Roh­keim­mat ku­va­si­vat it­sen­sä yh­des­sä tä­män su­per­san­ka­rin kans­sa.

Val­ta­kun­nal­li­sen sa­tu­päi­vän viet­toa, las­ten­ta­pah­tu­man muo­dos­sa, jat­ke­taan Eu­ras­sa myös tu­le­vi­na vuo­si­na hy­väl­lä yh­teis­työl­lä. Ide­oi­ta seu­raa­vil­le vuo­sil­le voi lä­het­tää vaik­ka­pa kir­jas­ton säh­kö­pos­tiin kir­jas­to@eu­ra.fi tai so­mes­sa vies­til­lä!

Heli Kos­ki