11.12.2019 11.16
Lukijan juttu
 

Sydänmaalla palkittiin kyläyhdistyksen aktiiveja

Pronssisen ruusukkeen ja kunniakirjan saivat Orvokki Sipilä (vas.), tervamestari Markku Mäenpää, kunniapuheenjohtaja Pertti Kiviranta, Tapio Hulmi ja Seija Huhtamaa.

Pronssisen ruusukkeen ja kunniakirjan saivat Orvokki Sipilä (vas.), tervamestari Markku Mäenpää, kunniapuheenjohtaja Pertti Kiviranta, Tapio Hulmi ja Seija Huhtamaa.

image

Säkylä, Sydänmaa | Viisi pitkäaikaista kylätoimijaa sai kyläyhdistyksen 40-vuotis­juh­la­vuoden kunniaksi Taidevalimo Sinisalon valmistamat prons­si­ruu­sukkeet.

Pal­kit­se­mis­ti­lai­suus pi­det­tiin Sy­dän­maan kou­lul­la tun­nel­mal­li­sen puu­ro­juh­lan yh­tey­des­sä 8. jou­lu­kuu­ta.

Ruu­suk­keen ja kun­ni­a­kir­jan sai­vat Sei­ja Huh­ta­maa, Or­vok­ki Si­pi­lä, Ta­pio Hul­mi, kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Ki­vi­ran­ta sekä ter­va­mes­ta­ri Mark­ku Mä­en­pää.

Kun­ni­a­kir­join muis­tet­tiin myös seu­raa­via hen­ki­löi­tä an­si­ok­kaas­ta ky­läyh­dis­tys­toi­min­nas­ta: Kert­tu Jär­vi­nen, Mark­ku Jär­vi­nen, Hei­mo Kul­ma­la, Esa Leh­ti­nen, An­nik­ki Mä­ke­lä, Pert­ti Mä­ke­lä, Ka­le­vi Mä­ki­lä, Riit­ta Mä­en­pää, Tert­tu Pe­so­nen-Säi­lä, Tai­na Mark­ku­la, Juha Ran­ta­nen, Vesa Suo­mi­nen, Jor­ma Sä­te­ri, Jere Tam­mi­nen, San­na Tuo­mo­la, Suvi Tien­suu, Satu Var­tia, Alt­ti Vir­ta­nen, Pirk­ko Vir­ta­nen.

Jo­kai­sel­la pal­ki­tul­la on ky­läyh­dis­tyk­sen toi­min­nan kan­nal­ta tär­ke­ää osaa­mis­ta, jon­ka he ovat luo­vut­ta­neet yh­dis­tyk­sen käyt­töön tal­koi­ta teh­den. Ter­van­polt­ta­jien ky­läs­sä kun ol­laan, kun­ni­a­kir­jaan oli ikuis­tet­tu Hei­mo Kul­ma­lan laa­ti­ma piir­ros ter­va­hau­dan poik­ki­leik­kauk­ses­ta.