6.10.2020 6.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Apua ja tukea tarvitaan

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut viime aikoina.

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut viime aikoina.

Liisa Nykänen

image

Korona kiristää otettaan, ja vaikka Satakunnan epidemiatilanne onkin hyvä, aivan maan parhaita, täälläkin on syytä varautua taas tiukempiin aikoihin.

Ko­van, eris­tyk­siä, ta­pah­tu­mien pe­ruu­tuk­sia ja yri­tys­ten sul­ke­mi­sia täyn­nä ol­leen ke­vään jäl­keen vie­tet­tiin lä­hes nor­maa­lil­ta tun­tu­nut kesä. Ke­vääl­lä moni jak­soi tau­ti­pe­los­ta ja -ah­dis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta us­koa, et­tä ke­säl­lä kaik­ki oli­si pa­rem­min. Tiuk­ko­ja­kin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia opit­tiin nou­dat­ta­maan tar­kas­ti, tur­va­vä­le­jä vah­dit­tiin ja kä­sien ah­ke­ras­ta pe­se­mi­ses­tä tuli hyvä tapa.

Nyt syk­syn tul­tua Suo­men ko­ro­na­lu­vut kas­va­vat taas huo­les­tut­ta­vas­ti. Ter­veys­vi­ra­no­mai­set va­roi­tuk­set tun­tu­vat kai­ku­van vä­lil­lä kuu­roil­le kor­vil­le, sil­lä tii­vii­tä­kin yh­des­sä­o­lo­ta­pah­tu­mia on jär­jes­tet­ty, ja mo­nes­ta niis­tä on le­vin­nyt tau­ti­ryp­päi­tä eri puo­lil­le maa­ta. Nyt meil­lä ei ole odo­tet­ta­vis­sa kesä, va­loa ja au­rin­koa vaan syk­sy, pi­meyt­tä ja kyl­mää.

Nyt ale­taan ko­e­tel­la pait­si ter­vey­den­huol­lon voi­mia ja yh­teis­kun­nan toi­mi­vuut­ta myös kans­saih­mis­ten in­hi­mil­li­syyt­tä ja aut­ta­mi­sen ha­lua. Moni ko­ro­na­ke­vääs­tä kär­si­nyt ei ole sel­vin­nyt ah­din­gos­taan vie­lä­kään, ja tar­vit­see tois­ten apua ar­jes­saan. Kai­ken­lai­sel­le tur­va­oh­jei­ta nou­dat­ta­en an­net­ta­val­le lä­him­mäi­sa­vul­le on käyt­töä.

Eri­lai­sis­sa yli­jää­mä­ruu­an ja­ke­lu­pis­teis­sä on näh­ty ruo­ka­jo­no­jen kas­va­van, mut­ta ai­na­kin Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä tar­pee­seen on pys­tyt­ty vas­taa­maan. Seu­ra­kun­nat ja Rau­man seu­dun ka­tu­lä­he­tys hoi­ta­vat tääl­lä tär­ke­ää ruo­ka­ja­ke­lua, jon­ka mah­dol­lis­ta­vat alu­een ruo­ka­kaup­pi­aat ja elin­tar­vi­key­ri­tyk­set.

Van­huk­set ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vat eris­tet­tiin ke­vääl­lä tiuk­kaan ko­ro­na­ka­ran­tee­niin, ei­kä moni näh­nyt lä­hei­si­ään pit­kään ai­kaan. Toi­vot­ta­vas­ti sii­tä­kin on opit­tu jo­tain, ja voi­daan eri­kois­jär­jes­te­lyil­lä mah­dol­lis­taa ih­mis­ten ta­paa­mi­sia, sil­lä toi­sen ih­mi­sen tuki on tau­ti­ti­lan­teen pa­he­tes­sa ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää.