17.3.2020 6.35
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Arki muuttui jo kokonaan

Kaikenlaiset kokoontumiset ovat nyt pannassa. Myös Euran Sanat!-tapahtuma (kuva vuodelta 2018) joko siirtyy tai peruuntuu.

Kaikenlaiset kokoontumiset ovat nyt pannassa. Myös Euran Sanat!-tapahtuma (kuva vuodelta 2018) joko siirtyy tai peruuntuu.

Pia Mattila-Lonka

image

Kaikkialla on viimeksi kuluneet päivät eletty hyvin epätodellisissa tunnelmissa. Koronavirus on sekoittanut arkemme jo nyt, ja edelleen käyttäytymistä pitäisi muuttaa.

Ko­ro­na­vi­rus al­koi to­den te­ol­la vai­kut­taa it­se kun­kin ar­keen vii­me tors­tai­na, kun hal­li­tus kiel­si yli 500 hen­gen ko­koon­tu­mi­set, jot­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä voi­tai­siin hil­li­tä. Pää­tök­seen si­säl­tyi suo­si­tus vält­tää mui­ta­kin ko­koon­tu­mi­sia.

Täs­tä seu­ra­si se, et­tä no­pe­as­ti eri­lai­set ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät kun­nis­ta ur­hei­lu­seu­roi­hin ot­ti­vat suo­si­tuk­sen to­sis­saan ja al­koi­vat pe­rua ke­vään oh­jel­maa, ti­lai­suuk­sia ja har­ras­tuk­sia. Tä­hän men­nes­sä kai­ken­lai­set ti­lai­suu­det, mis­sä on ih­mi­siä kool­la, on pe­rut­tu tai siir­ret­ty.

Mo­net ovat myös teh­neet it­se pää­tök­sen ol­la me­ne­mät­tä paik­koi­hin, mis­sä on enem­män ih­mi­siä. Täs­sä ti­lan­tees­sa se on oi­kea pää­tös, sil­lä vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ihan jo­kai­sen toi­mia kä­sien pe­sus­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­seen. Ei au­ta, et­tä kou­lut ja ur­hei­lu­ta­lot tyh­je­ne­vät, jos muu ar­ki jat­kuu en­nal­laan.

Pe­rus­ter­veet, hy­vä­kun­toi­set ih­mi­set voi­vat sai­ras­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen niin lie­vin oi­rein, et­tä ei­vät vält­tä­mät­tä kun­nol­la edes huo­maa ole­van­sa ki­pei­tä. Vi­rus kui­ten­kin sil­ti le­vi­ää hei­dän­kin kaut­taan, ja voi tart­tua sel­lai­seen, jol­le tau­ti on koh­ta­lo­kas. Täs­tä syys­tä on jo­kai­sen nyt ty­kö­nään mie­tit­tä­vä, on­ko se tai tämä meno tai so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen juu­ri nyt ihan vält­tä­mä­tön vai voi­si­ko sen jät­tää vä­liin.

Kun nor­maa­li­o­lois­sa kan­nus­tam­me ak­tii­vi­suu­teen ja ihai­lem­me so­si­aa­li­sen toi­min­nan run­saut­ta, on nyt pa­rem­pi jää­dä omiin oloi­hin. Sil­ti voi ja pi­tää­kin ky­syä vaik­ka van­hem­mal­ta naa­pu­ril­ta, mitä kuu­luu tai voi­si­ko hä­nen puo­les­taan vaik­ka käy­dä kau­pas­sa tai hoi­taa jon­kin muun asi­an.