5.3.2020 13.30
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Avainsana on yhteyshoitaja

Terveys- ja sotekeskuksissa otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, jotta hoitoon pääsisi sujuvammin.

Terveys- ja sotekeskuksissa otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, jotta hoitoon pääsisi sujuvammin.

Mirja Linnemäki

image

Terveys- ja sotekeskukset siellä täällä kehittävät toimintaansa, jotta hoitotakuu eli ihmisen hoitoon pääsy lain säätämässä ajassa toteutuisi. Esimerkiksi Eurassa on nyt yhteyshoitajia.

Ter­veys­kes­kuk­sis­ta on to­tut­tu kuu­le­maan va­li­tuk­sia hoi­to­jo­nois­ta, va­rat­tua tuut­taa­vis­ta pu­he­li­mis­ta tai sii­tä, et­tä vas­taa­not­ta­va hoi­ta­ja tai lää­kä­ri vaih­tuu ja asi­oi­taan saa alus­ta as­ti se­lit­tää uu­del­leen.

Muun mu­as­sa täl­lai­set ti­lan­teet voi­vat jää­dä men­nei­syy­teen esi­mer­kik­si Eu­ran so­te­kes­kuk­ses­sa käyt­töön ote­tul­la yh­teys­hoi­ta­ja­mal­lil­la.

Mal­lin idea on se, et­tä jo­kai­nen asi­a­kas saa oman yh­teys­hoi­ta­jan, jon­ka kaut­ta voi hoi­taa muun mu­as­sa ajan­va­rauk­set, yh­tey­den­pi­don lää­kä­riin ja re­sep­tit. Yh­teys­hoi­ta­jia on kym­me­nen, ja hei­dän pu­he­lin­nu­me­roi­taan an­ne­taan asi­ak­kail­le sitä mu­kaa kun he so­te­kes­kuk­ses­sa asi­oi­vat. Luon­nol­li­ses­ti kul­la­kin on myös si­jai­nen, jot­ta pal­ve­lu toi­mii sil­loin­kin kun oma yh­teys­hoi­ta­ja ei ole pai­kal­la. En­ti­nen yh­teen ajan­va­raus­nu­me­roon soit­ta­mi­nen siis vä­hi­tel­len vä­he­nee.

Yh­teys­hoi­ta­jan kaut­ta asi­a­kas saa tar­vit­ta­es­sa lää­kä­ri­a­jan, tai pu­he­li­nyh­tey­den jo sa­man tien lää­kä­riin, joka työs­ken­te­lee yh­teys­hoi­ta­jien kans­sa.

Kuu­los­taa yk­sin­ker­tai­sel­ta ja juu­ri sen ta­kia hy­väl­tä mal­lil­ta, mut­ta käy­tän­tö ja asi­ak­kai­den ko­ke­muk­set vas­ta osoit­ta­vat, mi­ten se to­del­la toi­mii. Ta­voit­tee­na­han on su­ju­voit­taa ih­mis­ten hoi­ta­mis­ta.

Uut­ta mal­lia aje­taan läpi myös Sä­ky­län ter­veys­kes­kuk­ses­sa, jot­ta seit­se­män vuo­ro­kau­den hoi­to­ta­kuu to­teu­tui­si ja jo­nois­ta pääs­täi­siin. Käy­tös­sä on lää­kä­rin ja hoi­ta­jan tii­mi­työ. Sii­nä po­ti­laan asia voi­daan hoi­taa pu­he­li­mit­se, jos käyn­tiä vas­taa­no­tol­la ei tar­vi­ta. Asi­ak­kaal­le voi­daan an­taan myös hoi­ta­jan tai lää­kä­rin suo­ra nu­me­ro tai so­pia seu­ran­ta­soi­tos­ta.

Uu­det mal­lit ker­to­vat sii­tä, et­tä pa­ran­ta­mi­sen tar­vet­ta pal­ve­luis­sa on. Tois­tai­sek­si pa­lau­te on ol­lut hy­vää.