26.1.2021 8.02
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Demokratian kannalta olennainen vaihe

Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä kevään vaaleihin on 9. maaliskuuta.

Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä kevään vaaleihin on 9. maaliskuuta.

Pia Mattila-Lonka

image

Vaaleihin on aikaa vajaa kolme kuukautta, mutta käynnissä on juuri nyt yksi kuntavaalikevään tärkeimmistä vaiheista, ehdokashankinta.

Vaa­lit vi­lah­ta­vat sil­loin täl­löin uu­ti­sis­sa, mut­ta muu­ten ne ei­vät vie­lä mo­nen­kaan ar­kie­lä­mään vai­ku­ta. Saam­me odot­taa vie­lä pit­kän to­vin, en­nen kuin vaa­li­mai­nok­set val­taa­vat ym­pä­ris­tön. Sen si­jaan puo­lu­eil­la pi­täi­si nyt ol­la kaik­ki pe­lis­sä, sil­lä eh­do­kas­han­kin­nan on­nis­tu­mi­nen on mer­kit­tä­vä te­ki­jä vaa­li­tu­lok­sen kan­nal­ta. Jos puo­lue saa han­ki­tuk­si run­saan eh­do­kas­lis­tan, joka edus­taa niin ikä-, su­ku­puo­li-, elä­män­ti­lan­ne- kuin ihan­ne­ti­lan­tees­sa ar­vo­ja­kau­mal­taan­kin mah­dol­li­sim­man hy­vin alu­een­sa vä­es­töä, to­den­nä­köi­syy­det me­nes­tyk­seen vaa­li-il­ta­na ovat huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mat kuin eh­do­kas­han­kin­nas­sa epä­on­nis­tu­neel­la puo­lu­eel­la, jon­ka lis­ta on yk­si­puo­li­nen ja ly­hyt.

Eh­do­kas­han­kin­nan on­nis­tu­mi­nen ei kos­ke­ta vain puo­lu­ei­ta, vaan jo­kais­ta, sil­lä se on olen­nai­nen te­ki­jä de­mok­ra­ti­an mie­lek­kään to­teu­tu­mi­sen kan­nal­ta. Jol­lei lis­toil­le saa­da riit­tä­vän laa­jaa kat­taus­ta eri­lai­sia eh­dok­kai­ta ää­nes­tet­tä­väk­si, ää­nes­tä­jän va­lin­nan mah­dol­li­suu­det ovat hei­kot. Se taas saat­taa nos­taa kyn­nys­tä ää­nes­tää, ja jol­lei­vät ih­mi­set ää­nes­tä, de­mok­ra­tia ei to­teu­du par­haal­la ta­val­la.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli vii­me kun­ta­vaa­leis­sa Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä hie­man maan kes­ki­ar­voa kor­ke­am­pi, kum­mas­sa­kin yli 62 pro­sent­tia. Sii­nä­kin on pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Vain yk­si puo­lue näi­den kun­tien alu­eel­la läh­ti vaa­lei­hin täy­del­lä lis­tal­la.

Pait­si et­tä jo­kai­ses­sa puo­lu­ees­sa yri­te­tään nyt toi­vot­ta­vas­ti ja luul­ta­vas­ti kai­kin voi­min kek­siä so­pi­via uu­sia ni­miä eh­do­kas­lis­tal­le, poh­din­taa voi teh­dä myös jo­kai­nen it­se. Jos yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen kiin­nos­taa, ei kan­na­ta odot­taa puo­lu­een yh­tey­de­not­toa. Lis­toil­le voi tar­jou­tua myös it­se. Se ei ole it­sen­sä tur­han tär­ke­äk­si te­ke­mis­tä vaan hyvä työ pai­kal­lis­de­mok­ra­ti­an eteen.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram