5.10.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Elinikäinen oppiminen alkaa varhain

Varhaisen esikoulun ei ole tarkoitus viedä lapsia kovempaa kyytiä kohti koulua vaan opettaa uusia taitoja leikin ja elämysten keinoin.

Varhaisen esikoulun ei ole tarkoitus viedä lapsia kovempaa kyytiä kohti koulua vaan opettaa uusia taitoja leikin ja elämysten keinoin.

Elli-Mari Ahola

image

Sekä Eura että Säkylä valikoituivat mukaan niihin kuntiin, joissa kokeillaan viisivuotiaiden esiopetusta. Kokeilusta saadaan johtopäätöksiä noin neljän vuoden kuluttua.

Suo­mes­ta va­lit­tiin sa­tun­nai­so­tan­nal­la 105 kun­taa, jois­sa ko­kei­lua to­teu­te­taan. Kai­kis­sa se on il­mei­ses­ti saa­tu käyn­tiin, vaik­ka aloi­tuk­seen piti pääs­tä to­del­la no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la elo­kuus­sa.

Eu­ras­sa vii­si­vuo­ti­ai­den esi­o­pe­tus­ta on kah­des­sa päi­vä­ko­dis­sa 54 lap­sel­le ja Sä­ky­läs­sä kol­mes­sa päi­vä­ko­dis­sa 43 lap­sel­le. Kaik­ki­aan sen pii­ris­sä on koko maas­sa noin 10 000 vuon­na 2016 ja 2017 syn­ty­nyt­tä las­ta vuo­den 2024 ke­vää­seen men­nes­sä, jol­loin ko­kei­lu päät­tyy. Joh­to­pää­tös­ten ai­ka on ke­vääl­lä 2025.

Suo­mes­sa on ol­lut 6-vuo­ti­ai­den las­ten esi­o­pe­tus­ta jo noin 20 vuot­ta. Laa­jen­ta­mis­ta vii­si­vuo­ti­ai­siin ko­keil­laan, sil­lä ta­voit­tee­na on li­sä­tä kou­lu­tuk­sel­lis­ta tasa-ar­voa. Muu­al­la Eu­roo­pas­sa pie­nem­pien las­ten esi­o­pe­tus­ta on ol­lut jo pi­dem­pään.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ha­lu­aa ko­kei­lun kaut­ta pa­ran­taa esi­o­pe­tuk­sen laa­tua. Odo­tuk­sia on myös sii­tä, et­tä var­hem­min aloi­tet­tu esi­o­pe­tus vai­kut­tai­si suo­tui­sas­ti las­ten ke­hi­tyk­seen, op­pi­mi­seen, so­si­aa­li­siin tai­toi­hin ja it­se­tun­toon. Vii­si­vuo­ti­ail­le tar­jo­taan ko­kei­lus­sa mah­dol­li­suus kii­reet­tä har­joi­tel­la tar­vit­ta­via tai­to­ja jo en­nen kou­lui­kää.

Esi­o­pe­tus­ta var­ten on val­ta­kun­nal­li­nen ope­tus­suun­ni­tel­ma­mal­li, jos­ta kun­nat ovat voi­neet muo­ka­ta pai­kal­li­sen ver­si­on.

Kaik­ki tuo kuu­los­taa hy­väl­tä, mut­ta sil­ti voi esit­tää ky­sy­myk­sen: Jää­kö lap­sel­le ai­kaa ol­la lap­si? Am­mat­ti­lai­set va­kuut­ta­vat, et­tä kyl­lä jää: op­pi­mi­nen pe­rus­tuu leik­kiin, toi­min­nal­li­suu­teen, elä­myk­siin ja ko­ke­muk­siin – ei kou­lu­mai­seen op­pi­mi­seen.

Mie­len­kiin­nol­la odo­tel­laan ko­kei­lun tu­lok­sia, ja myös sen vai­ku­tuk­sia las­ten tu­le­vai­suu­teen: Erot­tu­vat­ko nämä ikä­luo­kat esi­mer­kik­si 15-vuo­ti­ai­den tai­to­ja mit­taa­vis­sa Pisa-tu­lok­sis­sa myö­hem­min?