17.11.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Pia Mattila-Lonka

Etäopiskelun vaarana on syrjäytyminen

Monen opiskelijan elämä on lähes pelkkää tietokoneen ruudun tuijotusta vieraalla paikkakunnalla.

Monen opiskelijan elämä on lähes pelkkää tietokoneen ruudun tuijotusta vieraalla paikkakunnalla.

Liisa Lonka

image

Etenkin nuorten aikuisten tilanne koronaepidemian pitkittyessä surettaa. Nyt opiskelemassa on sukupolvi, jolta jää pahimmassa tapauksessa iso osa nuoruutta kokematta.

Moni meis­tä on ken­ties ko­ke­nut, et­tä vie­lä ke­vääl­lä ko­ro­nan ai­heut­ta­mat poik­keu­so­lot oli hel­pom­pi sie­tää. Valo li­sään­tyi, men­tiin koh­ti ke­sää, ja ul­ko­na saat­toi sen­tään ta­va­ta mel­ko tur­val­li­ses­ti ys­tä­viä tur­va­vä­lein. Syk­syä koh­ti poik­keu­sai­kaa on ol­lut yhä ras­kaam­pi kes­tää. Valo vä­he­nee ja ko­ro­na­pan­de­mi­an lop­pua ei ole nä­ky­vis­sä, vaik­ka­kin ro­ko­tu­suu­ti­set ovat an­ta­neet pien­tä toi­voa pi­me­än tun­ne­lin pää­hän.

Pal­jon pu­hu­taan ikäih­mis­ten yk­si­näi­syy­des­tä ra­joi­tus­ten kes­kel­lä, mut­ta myös nuor­ten ai­kuis­ten koh­ta­lo on pan­de­mi­an ai­ka­na ol­lut an­kea. Yli­o­pis­to-opin­to­jen tai am­ma­til­lis­ten opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen etä­nä mer­kit­see iso­ja asi­oi­ta ken­ties koko lop­pu­e­lä­mäl­le.

Opis­ke­li­ja­e­lä­mään pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­vien "bi­lei­den" puut­tu­mi­nen on vain pie­ni osa tätä kaik­kea. Läs­nä­o­lo lu­en­noil­la on ihan eri asia kuin läs­nä­o­lo tie­to­ko­neen ruu­dun ää­res­sä. Lu­en­to­jen ym­pä­ril­lä nuo­ret ta­paa­vat toi­si­aan ja sol­mi­vat eli­ni­käi­siä ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Ken­ties op­pi­tun­tien ai­ka­na löy­tyy myös tu­le­va elä­män­kump­pa­ni, sil­lä opis­ke­lu­jen vä­lil­lä käy­dään lou­naal­la tai kah­vil­la ja kes­kus­tel­laan kai­kes­ta maan ja tai­vaan vä­lil­lä.

Maa­il­ma, jos­sa yh­teys ul­ko­maa­il­maan ote­taan vain tie­to­ko­neen ruu­dun vä­li­tyk­sel­lä, tar­jo­aa kaik­ki mah­dol­li­set ris­kit sy­ve­ne­väl­le yk­si­näi­syy­del­le ja jopa syr­jäy­ty­mi­sel­le. Moni nuo­ri on ih­me­tel­lyt tänä syk­sy­nä, mik­si yli­pää­tään on tur­haan hank­ki­nut asun­non opis­ke­lu­kau­pun­gis­saan ja mak­saa asun­nos­taan kal­lis­ta vuok­raa. Sa­mat lu­en­not kun voi­si tui­jot­taa ruu­dul­ta mis­sä päin Suo­mea ta­han­sa eli opis­ke­le­maan oli­si voi­nut jää­dä ko­tiin. Ko­tiin jää­mi­nen puo­les­taan on se­kin huo­no vaih­to­eh­to: nuo­ren ai­kui­sen elä­mään pi­täi­si kuu­lua luon­nol­li­se­na osa­na it­se­näis­ty­mi­nen ja ko­toa pois läh­te­mi­nen.