2.12.2021 6.03
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Euran ja Säkylän talousarvioilla tavoitellaan tasaantumista

Kuntien ensi vuoden budjeteissa pidetään sote-palveluiden seinistä hyvää huolta.

Kuntien ensi vuoden budjeteissa pidetään sote-palveluiden seinistä hyvää huolta.

Esa Viippola / arkisto

image

Säkylässä tehtiin kuukausi sitten säilyttävä budjetti ensi vuodelle. Leikkausten tielle ei lähdetty millään alueella. Euran valtuusto saa ensi viikolla päätettäväkseen samansuuntaisen paperin.

Eu­ran ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­ses­sa nä­kyy sel­väs­ti tu­le­vai­suu­den suun­ta: si­vis­tyk­seen sat­sa­taan ra­ken­ta­mal­la esi­mer­kik­si Pa­ne­li­as­sa, ja myös pal­ve­lui­hin on tu­los­sa pa­ran­nus­ta, kun kou­lu­ku­raat­to­ril­le pe­rus­te­taan toi­mi tam­mi­kuus­ta ja kou­lu­nuo­ri­so-oh­jaa­jal­le ke­sä­kuus­ta al­ka­en. Näi­tä kum­paa­kin on hoi­det­tu mää­rä­ai­kai­ses­ti ja han­ke­ra­hal­la.

Sä­ky­län bud­je­tis­ta puut­tu­vat isot yk­sit­täi­set in­ves­toin­ti­koh­teet, pien­tä re­mont­tia teh­dään muun mu­as­sa kou­luil­la. Leik­kauk­sia ei kum­mal­la­kaan kun­nal­la ole, pa­rem­min­kin pyr­ki­mys pi­tää taso joka alu­eel­la vä­hin­tään ny­kyi­sel­lään.

So­si­aa­li- ja ter­veys­puo­li ei pomp­paa eri­tyi­ses­ti esiin bud­je­teis­sa. Ter­veys­kes­kuk­sia kui­ten­kin kun­nos­te­taan, Sä­ky­läs­sä 170 000 eu­rol­la ja Eu­ras­sa puo­lel­la mil­joo­nal­la.

Ta­lou­sar­vi­ois­sa tie­tys­ti jo val­mis­tau­du­taan maa­kun­nal­lis­ten sote-pal­ve­lu­jen tu­loon 2023. On kun­nan kan­nal­ta jär­ke­vää edun­val­von­taa pi­tää omat nur­kat mah­dol­li­sim­man hy­väs­sä kun­nos­sa, kos­ka sote-sei­nät jää­vät uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin kun­nan pys­tys­sä pi­det­tä­vik­si. Uu­si hy­vin­voin­ti­a­lue ei vält­tä­mät­tä viih­dy pit­kään vuok­ra­lai­se­na rem­pal­laan ole­vis­sa ti­lois­sa – var­sin­kin jos pää­tök­siä teh­dään en­na­koi­dun mu­kai­ses­ti voit­to­puo­li­ses­ti po­ri­lais­nä­kö­kul­mas­ta.

Tu­le­vai­suu­des­sa si­vis­tys­työn, asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä huo­leh­ti­mi­sen mer­ki­tys kun­ta­ta­lou­des­sa kas­vaa. So­ten myö­tä me­nee iso sii­vu ve­ro­tu­lois­ta, ja se vai­kut­taa myös kun­tien lai­nan­mak­su­ky­kyyn. Ko­vaa vel­ka­taak­kaa kan­nat­taa nyt eri­tyi­sen hy­väl­lä syyl­lä väl­tel­lä.

Sä­ky­läs­sä vel­ko­ja saa­daan en­si vuon­na vä­hen­net­tyä 1,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Eu­ras­sa­kin vel­kaan­tu­mi­nen py­säh­tyi jo vuon­na 2020, mut­ta en­si vuo­den bud­je­tin vii­den mil­joo­nan elin­voi­main­ves­toin­te­ja var­ten lai­naa tar­vi­taan vie­lä mil­joo­na li­sää.