12.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Haastavat vuodet vaativat yhteispeliä

Valtuustot jakavat pian lopulliset kunnanhallituksen ja lautakuntien paikat.

Valtuustot jakavat pian lopulliset kunnanhallituksen ja lautakuntien paikat.

Alasatakunta, arkisto

image

Uusien valtuustojen toimivan päätöksenteon ryhmädynamiikkaa testataan. Ne kokoontuvat maanantaina sekä Eurassa että Säkylässä ensimmäisen kerran.

Ko­kous­tek­niik­ka ja -käy­tän­nöt ei­vät ole muut­tu­neet, mut­ta po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko on yh­teis­työ­tä, ja sik­si sii­hen vai­kut­taa sitä te­ke­vien toi­mi­mi­nen ryh­mä­nä. Val­tuus­to­jen ko­koon­pa­no on sekä Eu­ras­sa et­tä Sä­ky­läs­sä vaa­lien jäl­jil­tä muut­tu­nut. Sä­ky­läs­sä val­tuu­te­tuis­ta käy­tän­nös­sä puo­let on uu­sia ja Eu­ras­sa­kin 40 pro­sent­tia.

Yh­teis­työ­tä on toki tes­tat­tu jo en­nen en­sim­mäis­tä ko­kous­ta. Sen ja vaa­lien vä­lil­lä on käy­ty tii­vii­tä neu­vot­te­lu­ja luot­ta­mus­paik­ko­jen ja­os­ta. Niis­tä on kum­mas­sa­kin kun­nas­sa pääs­ty hy­vis­sä ajoin so­puun – Eu­ras­sa vii­me vii­kol­la, Sä­ky­läs­sä jo yli kuu­kaut­ta en­nen päät­tä­vää ko­kous­ta. Sopu täs­tä komp­ro­mis­se­ja­kin ai­na vaa­ti­vas­ta ni­mi­pa­la­pe­lis­tä on hyvä en­ne al­ka­val­le val­tuus­to­kau­del­le.

Neu­vot­te­luis­ta saa­tu­jen en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan mo­lem­mat kun­nan­hal­li­tuk­set­kin uu­dis­tu­vat, vaik­ka van­ho­ja kon­ka­rei­ta­kin tut­tuun pöy­tään jää. Yh­dis­tel­mä voi ol­la hyvä: ko­ke­mus ja uu­det raik­kaat aja­tuk­set yleen­sä ta­sa­pai­not­ta­vat toi­si­aan. Mo­nen ää­nes­tä­jän miel­tä läm­mit­tää Eu­ran ot­ta­ma tyy­li pai­not­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia ää­ni­mää­riä mo­nis­sa hal­li­tus­va­lin­nois­sa. Eten­kin, kun ää­nes­tysp­ro­sent­ti ei nous­sut kor­ke­ak­si täl­lä­kään seu­dul­la, on hyvä, et­tä ää­nes­tä­jät saa­vat ai­don vai­kut­ta­mi­sen ko­ke­muk­sia ja jak­sa­vat ää­nes­tää sekä kan­nus­taa mui­ta­kin ää­nes­tä­mään jat­kos­sa­kin.

Päät­tä­vien toi­mie­lin­ten uu­si ko­koon­pa­non muut­tu­mi­nen on ai­na vaa­lien jäl­keen uu­si mah­dol­li­suus. Jos yh­teis­työ toi­mii hy­vin, seu­raa pal­jon hy­vää. Jo­kai­sen päät­tä­jän kan­nat­taa hioa omat yh­teis­työ­val­miu­ten­sa huip­pu­kun­toon, sil­lä seu­raa­vis­ta nel­jäs­tä vuo­des­ta ei odo­te­ta help­po­ja. Sote-uu­dis­tus muut­taa kun­nat toi­sen­lai­sik­si kuin en­nen, ja vai­kei­ta pää­tök­siä on ta­kuul­la tu­los­sa teh­tä­väk­si kaik­ki­al­la. Kun­ta­lais­ten kan­nal­ta par­haat komp­ro­mis­sit syn­ty­vät hel­pom­min yh­teis­työl­lä kuin rii­te­lyl­lä.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram