21.12.2021 5.58
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Kaikki joukko­lii­ken­neyh­teydet tuovat elinvoimaa

Rauman ja Kokemäen välille on hahmoteltu juna-aikatauluja, jotka kytkisivät paikallisliikenteen sujuvasti Tampereen ja Helsingin suuntaankin.

Rauman ja Kokemäen välille on hahmoteltu juna-aikatauluja, jotka kytkisivät paikallisliikenteen sujuvasti Tampereen ja Helsingin suuntaankin.

Proxion Oy

image

Viime viikolla matkus­ta­ja­ju­na­sel­vi­tyksen julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa oli kunnanjohtajilla hymy herkässä. Rauta­tie­yh­tey­dellä on merkitystä.

Rau­ma–Ko­ke­mä­ki-ra­dan mah­dol­li­suuk­sia sel­vit­tä­nyt Pro­xi­on Oy on las­ke­nut Rau­man, Eu­ra­jo­en ja Kiu­kais­ten uu­sil­le sei­sak­keil­le mat­ka­tuo­tos­po­ten­ti­aa­lia. Las­ken­nal­li­nen mak­si­mi­ar­vo on pit­käl­le yli 200 000 mat­kaa vuo­des­sa. Ver­tai­lun vuok­si vuon­na 2019 Pori–Tam­pe­re-ra­dal­la teh­tiin 365 000 mat­kaa eli Rau­man-ra­dal­la on mah­dol­li­suus pääs­tä yli puo­leen maa­kun­ta­kes­kus­ten vä­li­ses­tä mat­ka­mää­räs­tä.

Po­ten­ti­aa­li ei ole yh­tä kuin to­teu­tu­neet mat­kat. Ti­las­to kui­ten­kin ker­too, et­tä suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä kul­ki­joi­ta oli­si.

Kol­men ki­lo­met­rin sä­teel­lä Kiu­kais­ten sei­sak­kees­ta asuu tu­hat eu­ra­lais­ta. Pa­ne­li­as­ta po­ten­ti­aa­li­sia mat­kus­ta­jia löy­tyy li­sää, ja vas­ta­va­lais­tua kan­ta­tie­tä pit­kin sei­sak­keel­le pää­see hy­vin myös muu­al­ta Eu­ras­ta.

Syöt­tö­lii­ken­ne sei­sak­keel­le – reit­ti­bus­sit, kut­suoh­ja­tut ti­la­tak­sit tai Huit­tis­ten Huit­sik­ka-pal­ve­lu­lii­ken­teen tyyp­pi­nen rat­kai­su – pal­ve­lee myös kun­nan si­säis­tä liik­ku­mis­tar­vet­ta. Tak­si tuo mat­kus­ta­jia ju­naan, ja vie pa­luu­kyy­dil­lä kiu­kais­lai­sia ter­veys­kes­kuk­ses­sa asi­oi­maan. Hon­ki­lah­den ju­na­bus­sis­ta jää­dään vä­li­py­sä­kil­lä kau­poil­le Kaut­tu­al­le.

Ku­mi­pyö­räyh­tey­det on syy­tä muis­taa laa­jem­min­kin. Bus­si­tar­jon­ta Eu­ras­ta Huit­ti­siin ja siel­tä vaik­ka­pa Tam­pe­reel­le tai Hel­sin­kiin pa­ra­nee vuo­den­vaih­tees­sa kuu­del­la ar­ki- ja kol­mel­la vii­kon­lop­pu­vuo­ro­pa­ril­la. Eu­ran kun­ta tu­kee al­ka­via vuo­ro­ja ra­hal­li­ses­ti, ja kun­nan tu­ke­ma­na aje­taan myös pal­ve­lu­lii­ken­ne Eu­ran alu­eel­la sekä am­mat­ti­kou­lu­lais­ten kyy­te­jä Ete­lä-Eu­ra–Rau­ma-vä­lil­lä. Kaik­ki­aan tu­ki­sum­ma on en­si vuon­na noin 70 000 eu­roa. Sä­ky­lä­kin tu­kee muun mu­as­sa am­mat­ti­kou­lu­kyy­te­jä noin 8 000 eu­rol­la vuo­des­sa.

Po­riin tai Tur­kuun pää­see Py­hä­jär­vi­seu­dun jul­ki­sil­la har­vak­sel­taan. Mark­ki­na­eh­tois­ta lii­ken­net­tä on yh­des­tä vii­teen vuo­roon päi­väs­sä. Suun­nat so­pi­si­vat ju­naa odo­tel­les­sa vaik­ka Eu­ran ja Sä­ky­län yh­tei­sek­si ke­hit­tä­mis­koh­teek­si.