4.2.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Kehityksen kärjessä voi vaikuttaa

Esiopetuksessa lapset oppivat esimerkiksi yhteistyötaitoja ilon ja leikin kautta.

Esiopetuksessa lapset oppivat esimerkiksi yhteistyötaitoja ilon ja leikin kautta.

Elli-Mari Ahola

image

Arpaonni puhaltaa esiopetuksen uusimmat tuulet Euraan ja Säkylään. Kokeilukunnaksi pääseminen tuo lisätyötä mutta myös näköalapaikan alan kehitykseen.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on käyn­nis­tä­nyt kak­si­vuo­ti­sen esi­o­pe­tuk­sen ko­kei­lun, jo­hon on va­lit­tu sa­tun­nai­so­tan­nal­la 105 kun­taa eri puo­lel­ta Suo­mea, myös Eu­ra ja Sä­ky­lä. Jouk­ko on suu­ri, rei­lu kol­man­nes maan kai­kis­ta kun­nis­ta. Se ker­too ko­kei­lun mit­ta­kaa­vas­ta. Ko­kei­lua var­ten sää­det­tiin lop­pu­vuon­na 2020 myös oma la­kin­sa.

Ko­kei­luun liit­ty­vis­sä tie­dot­teis­sa nä­ky­vät laa­jat ta­voit­teet, joi­hin kuu­lu­vat kou­lu­tuk­sel­li­nen tasa-ar­vo, esi­o­pe­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ja tie­don kar­tut­ta­mi­nen las­ten ke­hi­tyk­ses­tä. Vä­hem­män esil­le nou­see se, mitä ko­kei­lun tu­lok­set mer­kit­se­vät suo­ma­lai­sen esi­o­pe­tus­kau­den pi­tuu­del­le jat­kos­sa. Sel­vää kui­ten­kin lie­nee, et­tä näin laa­ja­mit­tai­sel­la ko­kei­lul­la ar­vi­oi­daan to­sis­saan myös sitä mah­dol­li­suut­ta, et­tä esi­o­pe­tus oli­si jat­kos­sa py­sy­väm­min­kin kak­si­vuo­ti­nen.

Esi­o­pe­tus on erään­lai­nen ni­vel­vai­he var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lun vä­lis­sä. Se val­mis­taa las­ta jo koh­ti kou­lu­tie­tä, mut­ta toi­saal­ta esi­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­mis­sa ko­ros­tuu vie­lä lei­kin tär­keys. Hank­keen taus­ta­työs­sä on tun­nis­tet­tu tar­ve ke­hit­tää pe­da­go­gis­ta osal­li­suut­ta vii­si­vuo­ti­ai­den ikä­luo­kas­sa.

Ko­kei­lu­kun­nil­le tu­le­vat pika-ai­ka­tau­lul­la teh­tä­väk­si uu­det pai­kal­li­set ope­tus­suun­ni­tel­mat. Työ­tä pää­see aloit­ta­maan vas­ta, kun Ope­tus­hal­li­tus en­sin jul­kis­taa ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet. Se ta­pah­tuu ai­van lä­hi­ai­koi­na, mut­ta kun­ta­koh­tai­sel­le työl­le ei jää lii­kaa ai­kaa, sil­lä ope­tuk­sen on mää­rä al­kaa jo elo­kuus­sa. Ko­kei­lus­sa mu­ka­na ole­mi­nen on mah­dol­li­suus pääs­tä seu­raa­maan lä­hel­tä ja vai­kut­ta­maan sii­hen, mi­hin suun­taan yh­teis­kun­nal­li­nen ke­hi­tys vie. Kun ko­kei­lun tu­lok­set ai­ka­naan tu­le­vat ar­vi­oi­ta­vak­si, niis­tä saa enem­män ir­ti, kun on pääs­syt mu­kaan nii­tä tuot­ta­maan.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram