22.10.2020 6.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Kelipe­rus­tei­sesti liikenteessä

Monet laittavat jo kesärenkaat talvisäilytykseen ensilumen tultua seudulle viikonvaihteessa.

Monet laittavat jo kesärenkaat talvisäilytykseen ensilumen tultua seudulle viikonvaihteessa.

Liisa Nykänen

image

Talvi yllätti viikonloppuna autokansan eri puolilla maata. Pysyvään lumeen ei moni vielä lokakuussa usko, mutta talvirenkaita on jo vaihdettu yleisesti.

Ke­sä­kuun alus­sa voi­maan tul­lut uu­si tie­lii­ken­ne­la­ki toi muu­tok­sia tal­vi­ren­gas­käy­tän­töön­kin. La­kiin kir­jat­tiin nyt ren­kai­den osal­ta ke­li­pe­rus­tei­suus, eli tal­vi­ren­kai­ta on käy­tet­tä­vä mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun mi­kä­li sää tai ke­lit edel­lyt­tä­vät. Po­lii­si ot­taa huo­mi­oon no­pe­as­ti vaih­te­le­vat sää­o­lot, jo­ten tal­vi­ren­kai­den vaih­to jo lo­ka­kuun puo­li­vä­lin en­si­lu­mil­la on ol­lut ihan sal­lit­tua. Vas­taa­vas­ti tal­vi­ai­kai­sel­la "ke­sä­ke­lil­lä" ke­sä­ren­kai­den käyt­tö on mah­dol­lis­ta, mut­ta vain, jos liuk­kaus­vaa­raa ei eh­dot­to­mas­ti ole pie­nem­mil­lä­kään teil­lä. Pää­tei­den sula pin­ta ei vie­lä rii­tä ke­sä­ren­gas­lu­paan.

Tal­vi­ren­kai­ta ei siis enää tar­vit­se vaih­taa ajo­kin al­le syk­syl­lä pel­käs­tään ka­len­te­rin pe­rus­teel­la. Kul­jet­ta­jan on kui­ten­kin seu­rat­ta­va tar­kas­ti ke­li­o­lo­ja, jot­ta al­la on ai­na lain edel­lyt­tä­mät tur­val­li­set ren­kaat, oli­vat ne sit­ten tal­vi­ke­leil­lä kit­ka- tai nas­ta­ren­kaat.

Tal­vi­ren­kai­den pa­kol­li­nen käyt­tö­ai­ka pi­te­ni la­ki­muu­tok­ses­sa kuu­kau­del­la sekä syk­syl­lä et­tä ke­vääl­lä, mi­kä­li keli edel­lyt­tää. Van­han lain mu­kaan tal­vi­ren­gas­pak­ko oli ly­hy­em­pi mut­ta eh­do­ton ke­leis­tä riip­pu­mat­ta.

Var­sin­kin syk­syi­sel­lä sa­de­ke­lil­lä ja soh­joi­sel­la tai jäi­sel­lä tiel­lä ajet­ta­es­sa ren­kai­den pito-omi­nai­suu­det ko­ros­tu­vat ja vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti koko ajo­neu­von hal­lin­taan. On­kin höl­mö­läis­ten hom­maa ajaa van­hoil­la ren­kail­la niin kau­an kuin niis­sä on vä­hän­kin ku­lu­tus­pin­taa tai edes pari nas­taa jäl­jel­lä ja ku­vi­tel­la si­ten sääs­tä­vän­sä. Se ajat­te­lu­ta­pa voi tul­la kal­liik­si ja vaa­tia jopa ih­mis­hen­kiä. Ajo­neu­von ren­kai­den kun­nol­la on suu­ri vai­ku­tus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen, jo­ten sääs­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa jos­tain muus­ta kuin ren­kais­ta.