19.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Kesä, jona järvi yllätti puoleen ja toiseen

Kuolleita kiiskiä lukuunottamatta Pyhäjärven vesi on ollut virkistyskäyttäjille varsin suotuisaa tänä kesänä.

Kuolleita kiiskiä lukuunottamatta Pyhäjärven vesi on ollut virkistyskäyttäjille varsin suotuisaa tänä kesänä.

Pia Mattila-Lonka

image

Järvellä on pääsääntöisesti kelvannut tänä kesänä olla. Lämpöä on riittänyt, ja etenkin Pyhäjärvessä on esiintynyt silti varsin vähän sinilevää.

Hel­le­jak­so jat­kui viik­ko­tol­kul­la, ja ne joil­la oli mah­dol­li­suus viet­tää lo­maa juu­ri sil­loin ja jär­ven ää­rel­lä, oli­vat ihan­ne­a­se­mas­sa suo­ma­lai­ses­ta ke­säs­tä naut­ti­mi­sen kan­nal­ta. Vain kiis­kien jouk­ko­kuo­le­mat kat­kai­si­vat tä­män hel­li­mi­sen. Kiis­ket­kin kui­ten­kin oli­vat on­nek­si lä­hin­nä eto­via kuol­lei­na ran­noil­la ja sii­vot­ta­vis­sa, vaik­ka­kin suu­rel­la työl­lä. Si­ni­le­vä taas on myr­kyl­lis­tä, ja kun sitä il­maan­tuu, mi­tään ei ole teh­tä­vis­sä no­pe­as­ti.

Kun hel­teet jat­kui­vat ja jat­kui­vat, moni odot­ti le­vä­tie­dot­tei­ta. Nii­tä ei kui­ten­kaan kos­kaan al­ka­nut tul­la. Py­hä­jär­vel­le ei al­ka­nut ke­hit­tyä hai­tak­si as­ti si­ni­le­vä­pi­toi­suuk­sia. Kuol­lei­ta ka­lo­ja sen si­jaan tuli.

Asi­an­tun­ti­jat­kaan ei­vät ole ai­van var­mo­ja, mik­si ti­lan­ne tänä ke­sä­nä on ol­lut le­vien suh­teen näin hyvä, mut­ta taus­tal­la on ai­na­kin olo­suh­tei­den yh­teis­vai­ku­tus. Läm­pö ja kui­vuus ei­vät ole jär­ven kan­nal­ta yh­tä tu­hoi­sa yh­dis­tel­mä kuin läm­pö ja sade, sil­lä sade huuh­too jär­veen ul­ko­puo­lis­ta kuor­mi­tus­ta, joka on le­vien­kin ruo­kaa. Kiis­kien jouk­ko­kuo­le­mat­kin oli­vat mo­nen te­ki­jän sum­ma, mut­ta hel­teel­lä vai­kut­tai­si edel­leen vii­mei­sim­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan ol­leen niis­sä käyn­nis­tä­vä vai­ku­tus. Asi­oil­la on puo­len­sa ja puo­len­sa – niin myös hel­teil­lä ja kui­vuu­del­la, jot­ka ai­heut­ta­vat pait­si hy­viä ke­sän­viet­to­säi­tä myös hait­to­ja. Kun luon­non kans­sa ol­laan te­ke­mi­sis­sä, asi­oi­den yh­teis­vai­ku­tuk­sia on vai­kea en­nus­taa.

Hy­vä­nä py­sy­nyt le­vä­ti­lan­ne ei tar­koi­ta, et­tei­kö le­vää voi­si vie­lä­kin il­maan­tua. Oli­si kui­ten­kin mu­ka­vaa ja kan­nus­ta­vaa aja­tel­la, et­tä edes osa hy­väs­tä ti­lan­tees­ta joh­tui­si pit­kä­jän­tei­ses­ti Py­hä­jär­ven suo­je­lun hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä, jon­ka avul­la on vuo­sien ai­ka­na on­nis­tut­tu pie­nen­tä­mään jär­ven ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta. An­ne­taan tä­män ke­sän kan­nus­taa myös jat­ka­maan työ­tä jär­ven hy­väk­si.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram