13.10.2020 6.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Komea määrä lukijoita

Joka Alasatakunnalla on 17 700 lukijaa, joten sen viestit menevät perille isolle ihmisjoukolle.

Joka Alasatakunnalla on 17 700 lukijaa, joten sen viestit menevät perille isolle ihmisjoukolle.

Liisa Nykänen

image

Alasatakunta osallistui ensimmäistä kertaa Kansallisen Mediatutkimuksen valta­kun­nal­liseen sanoma- ja aikakauslehtien lukemista mittaavaan tutkimukseen.

Pe­rin­tei­ses­ti tut­ki­muk­ses­sa ovat ol­leet mu­ka­na kaik­ki mer­kit­tä­vät me­di­at, ja tänä vuon­na mu­kaan läh­ti uu­te­na suu­re­na jouk­ko­na myös 33 pai­kal­lis­leh­teä, yh­te­nä niis­tä Ala­sa­ta­kun­ta. Tut­ki­mus to­teu­tet­tiin yli 15-vuo­ti­ai­den suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa, ja pai­kal­lis­leh­tien lu­ki­ja­mää­riä mi­tat­tiin alu­eel­li­ses­ti.

Ala­sa­ta­kun­nal­la on tut­ki­muk­sen mu­kaan 17 700 lu­ki­jaa. Hur­ja luku, joka saa leh­den te­ki­jät röy­his­tä­mään rin­taan­sa, mut­ta myös va­ka­voi­tu­maan vas­tuun edes­sä. Leh­teä teh­dään val­ta­val­le lu­ki­ja­mää­räl­le, ja pi­tää­kin miet­tiä tark­kaan, et­tä kai­kil­le löy­tyy mie­len­kiin­tois­ta lu­et­ta­vaa. Jot­kut lu­ke­vat leh­des­tään uu­ti­sia, kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­jut­tu­ja tai hen­ki­lö­haas­tat­te­lu­ja, joi­tain mui­ta kiin­nos­ta­vat enem­män yri­tys- ja ta­lou­sa­si­at. Mo­net ha­lu­a­vat lu­kea kaik­kia nii­tä, kun­han asi­at ovat pai­kal­lis­ta.

Ti­lat­ta­vien pai­kal­lis­leh­tien lu­ku­ar­vo on tut­ki­tus­ti ja tun­ne­tus­ti kor­kea. Pai­kal­li­nen si­säl­tö ko­e­taan tär­ke­ä­nä, sil­lä lu­ki­jat ha­lu­a­vat py­syä ajan ta­sal­la ko­ti­seu­tun­sa ta­pah­tu­mis­ta.

Hyvä pai­kal­lis­leh­ti ker­too­kin sen, mitä sen alu­eel­la ta­pah­tuu, ja te­kee sen luo­tet­ta­vas­ti tar­jo­a­mal­la lu­ki­joil­le tie­to­ja ja ai­nes­pui­ta omaan ajat­te­luun ja eh­kä vai­kut­ta­mi­seen­kin.

Ala­sa­ta­kun­ta ti­la­taan Eu­ran ja Sä­ky­län alu­eel­la pe­rä­ti 70 pro­sent­tiin ta­louk­sis­ta, ja sa­to­ja leh­tiä me­nee myös yri­tyk­siin. KMT:n tut­ki­muk­sen mu­kaan jo­kai­sel­la ti­la­tul­la Ala­sa­ta­kun­nal­la on yli kak­si lu­ki­jaa, ja hei­tä on kai­ke­ni­käi­siä.

Pai­kal­lis­leh­dil­le mi­tat­tiin yleen­sä­kin hy­vät lu­ki­ja­mää­rät, mikä on sel­vä osoi­tus sii­tä, et­tä pai­kal­lis­leh­teä pi­de­tään tär­ke­ä­nä uu­tis- ja il­moi­tus­vä­li­nee­nä tä­män het­ken me­di­a­mur­rok­ses­sa­kin.

Il­moit­ta­jien­kin kan­nat­taa muis­taa luku 17 700, sil­lä ai­na­kin niin moni nä­kee hei­dän il­moi­tuk­sen­sa. Ala­sa­ta­kun­nas­sa vies­ti me­nee var­mas­ti pe­ril­le, sil­lä ti­la­tus­ta pai­kal­lis­leh­des­tä lu­e­taan tark­kaan joka sivu.