8.7.2021 6.02
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Maalla on tilaa olla ja hengittää

Ruukinpuistossa näkyy tänä kesänä paljon enemmän vilinää kuin vuosi sitten.

Ruukinpuistossa näkyy tänä kesänä paljon enemmän vilinää kuin vuosi sitten.

Esa Viippola

image

Kuuma matkailukesä 2021 on ollut jo tähän mennessä menestys myös Pyhäjär­vi­seu­dulla. Elämyksiä on tarjolla turisteille ja paikallisille.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ja hel­tei­nen sää on saa­nut mat­kai­li­jat liik­keel­le jo al­ku­ke­säs­tä. Ko­ti­maas­sa elä­myk­siä on ha­et­tu esi­mer­kik­si fes­ti­vaa­leil­ta, joi­ta on tänä ke­sä­nä jär­jes­tet­ty jo usei­ta. Kau­ko­mai­hin­kin on pääs­syt vuo­den tau­on jäl­keen lo­mai­le­maan, ja leh­ti­tie­to­jen mu­kaan juh­lin­ta on ete­län lo­ma­koh­teis­sa ol­lut va­pau­tu­nut­ta.

Pi­ris­ty­nyt mat­kai­luil­ma­pii­ri nä­kyy ka­tu­ku­vas­sa pai­kal­li­ses­ti­kin. Vi­li­nää on vaik­ka­pa Sä­ky­län to­ril­la tai Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa sil­min­näh­den enem­män kuin vuo­si sit­ten. Li­säk­si mat­kai­lu­ke­sä on vas­ta kor­kein­taan puo­li­vä­lis­sä, ja hei­nä­kuun suu­rim­mat mat­kai­li­ja­mää­rät vie­lä saa­pu­mat­ta.

Ko­ke­mus Eu­ran ja Sä­ky­län ke­säs­tä on ai­na­kin tois­tai­sek­si, et­tä maal­la on ti­laa ol­la ja hen­git­tää. Tääl­lä ei näy täy­teen ah­det­tu­ja fes­ti­vaa­li­la­vo­ja, ja muu­ten­kin ke­sää on otet­tu vas­taan sa­ta­kun­ta­lai­seen rau­hal­li­seen tyy­liin.

Laa­jal­ti uu­ti­soi­dus­ta Hi­mok­sen ju­han­nuk­ses­ta jäi mo­nel­le mie­li­ku­va al­ko­ho­lin­huu­rui­ses­ta ko­ro­na­lin­gos­ta. Myös jal­ka­pal­lon EM-kil­pai­lut Ve­nä­jäl­lä sai­vat suo­ma­lais­tu­ris­tien ko­ro­na­tar­tun­nois­ta mai­ne­hait­taa.

Tus­kin ku­kaan jär­jes­tä­jä pys­tyy mai­nos­ta­maan ta­pah­tu­maan­sa ta­kuul­la täy­sin ko­ro­na­va­paa­na – ikä­viä yl­lä­tyk­siä voi tul­la ke­nel­le ta­han­sa. Py­hä­jär­vi­seu­dun ta­pah­tu­mien puit­teet ovat kui­ten­kin otol­li­set mah­dol­li­sim­man pie­nel­le tar­tun­ta­ris­kil­le, kos­ka suu­ri osa toi­min­nas­ta on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ul­ko­ti­lois­sa ja si­sä­ti­lat­kin ovat mie­luum­min ava­rat kuin ah­taat. Oi­kein to­teu­tet­tu­na mah­dol­li­suus laa­jal­le kii­ri­vään po­si­tii­vi­seen mai­nee­seen on mer­kit­tä­vä.

Pal­jon on ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kä­sis­sä, jot­ta puit­teet pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la: pe­su­pis­teet, tur­va­vä­lit... Lis­ta on var­mas­ti mo­nel­le tut­tu.

Pal­jon on myös kä­vi­jöi­den vas­tuul­la: muis­te­taan mas­kit, tul­laan ter­vei­nä... Tä­mä­kin lis­ta on ai­van kai­kil­le tut­tu.