14.10.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Meillä on hieno määrä lukijoita

Alasatakunta tavoittaa painettuna lehtenä, verkkouutisina, sovelluksena ja näköislehtenä 21 000 lukijaa.

Alasatakunta tavoittaa painettuna lehtenä, verkkouutisina, sovelluksena ja näköislehtenä 21 000 lukijaa.

Mirja Linnemäki

image

Vastikään mitattu Alasatakunnan lukijamäärä on komea, 21 000. Siitä voi olla ylpeä, mutta se myös velvoittaa tekemään entistä parempaa sisältöä.

Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT) ke­rää tie­to­ja me­di­an käy­tös­tä läpi vuo­den. Mu­ka­na tut­ki­muk­ses­sa ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet kaik­ki mer­kit­tä­vät me­di­at Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta ja il­ta­päi­vä­leh­dis­tä pai­kal­lis­leh­tiin.

Ala­sa­ta­kun­ta mit­taut­ti tänä syk­sy­nä en­sim­mäi­sen ker­ran mo­lem­mat, sekä pai­ne­tun et­tä säh­köi­sen lu­ki­ja­mää­rän­sä ja lop­pu­tu­le­ma on tuo ko­mea 21 000. Sii­tä noin 17 700 on pai­ne­tun leh­den lu­ki­joi­ta – print­ti on säi­lyt­tä­nyt lu­ki­ja­kun­tan­sa sa­mal­la, kun di­giä eli verk­kou­u­ti­sia, nä­köis­leh­teä ja so­vel­lus­ta seu­raa kas­va­va mää­rä lu­ki­joi­ta.

Lu­ki­ja­mää­rä ei ole sama kuin ti­laa­jien mää­rä, sil­lä lu­ki­joi­ta voi ol­la ol­la sa­mas­sa per­hees­sä use­am­pi ja jot­kut lu­ke­vat leh­ten­sä vaik­ka työ­pai­kal­la tai kir­jas­tos­sa. Lu­ki­ja­mää­rä ker­too sen, mon­ta­ko lu­ki­jaa yh­del­lä leh­den nu­me­rol­la ja vii­kon ai­ka­na il­mes­ty­neil­lä di­gi­ver­si­oil­la on. Ku­kin lu­ki­ja las­ke­taan mu­kaan vain ker­ran.

Lu­ki­ja­mää­rän li­säk­si mi­ta­taan lu­ki­ja­peit­toa, joka ker­too pal­jon­ko seu­dun asuk­kais­ta leh­ti ta­voit­taa. Ala­sa­ta­kun­nal­la lu­ki­ja­peit­top­ro­sent­ti on kor­kea, yli 85.

Yh­des­sä nämä lu­vut ker­to­vat sii­tä, et­tä pai­kal­lis­leh­den kaut­ta vies­ti, niin uu­ti­nen kuin mai­nos­kin, me­nee te­hok­kaas­ti pe­ril­le. Olem­me vah­vas­ti mu­ka­na ja nä­ky­vis­sä täl­lä seu­dul­la.

Meil­le Ala­sa­ta­kun­nan te­ki­jöil­le nyt mi­ta­tut lu­vut ker­to­vat, et­tä si­säl­tö on löy­tä­nyt lu­ki­joi­ta, mut­ta sa­mal­la hy­vät tu­lok­set kas­vat­ta­vat vas­tuu­ta edel­leen huo­leh­tia pai­kal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­ses­ta si­säl­lös­tä. Tä­nä­kin syk­sy­nä olem­me aher­ta­neet pai­ne­tun leh­den ja säh­köi­sen jul­kai­se­mi­sen ke­hi­tys­työn pa­ris­sa ja työ jat­kuu.

Sii­nä kan­nus­taa myös KMT-tut­ki­muk­sen val­ta­kun­nal­li­nen tu­los: pe­rä­ti 96 pro­sent­tia yli 15-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta lu­kee sa­no­ma­leh­teä. Luo­tet­ta­va uu­tis­si­säl­tö jour­na­lis­min pe­ri­aat­tein teh­ty­nä kiin­nos­taa.