10.3.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Messuilla hyvä vastaanotto

Myös Alasatakunta osallistui nuorten yritysmessuille. Osastolla nuoria tapasi muun muassa toimittaja Iida Rissanen-Vatja.

Myös Alasatakunta osallistui nuorten yritysmessuille. Osastolla nuoria tapasi muun muassa toimittaja Iida Rissanen-Vatja.

Liisa Nykänen

image

Eurassa järjestettiin viime torstaina Yritysmessut nuorille. Vastaanotto oli hyvä puolin ja toisin, sillä yrityksiä lähti paljon mukaan ja nuoria kävi monta sataa.

Kun­nan eri ta­ho­jen or­ga­ni­soi­mat mes­sut veti ur­hei­lu­ta­lon pal­loi­lu­sa­liin noin 35 yri­tys­tä esit­te­le­mään toi­min­taan­sa ni­me­no­maan nuo­ria kiin­nos­ta­vas­ti. Ai­em­min jär­jes­tet­ty­jä hie­man vas­taa­via ta­pah­tu­mia on ase­tel­tu ur­hei­lu­ta­lon ylä­au­laan, mut­ta tämä ei oli­si sin­ne mah­tu­nut, niin hy­vän vas­taa­no­ton ta­pah­tu­ma sai yri­tys­ten kes­kuu­des­sa.

Myös nuo­ria ta­voi­tet­tiin, sil­lä ta­pah­tu­man pa­rin en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na yri­tyk­siin kier­si tu­tus­tu­mas­sa noin 400 ylä­kou­lu­lais­ta. Ta­pah­tu­man pari vii­meis­tä tun­tia oli va­rat­tu van­hem­mil­le opis­ke­li­joil­le ja suu­rel­le ylei­söl­le. Hei­tä­kin kävi, jos­kaan ei li­ki­kään sii­nä mää­rin kuin sa­mal­la yri­ty­sai­hei­sia kou­lu­teh­tä­viä teh­nei­tä nuo­rem­pia.

Hyvä vas­taa­not­to toi­vot­ta­vas­ti tuo ta­pah­tu­mal­le jat­ku­vuut­ta, sil­lä ai­na­kin yri­tyk­set sai­vat täl­lä ta­val­la var­sin pie­nin pon­nis­tuk­sin nä­ky­vyyt­tä oman paik­ka­kun­nan nuor­ten kes­kuu­des­sa. Nuo­ret to­te­si­vat­kin, et­tä Eu­ras­sa on pal­jon yri­tyk­siä, jois­ta he ei­vät ole kuul­leet­kaan – tu­tus­tu­mi­nen on siis pai­kal­laan.

Kos­kaan ei myös­kään voi tie­tää, mitä jää mie­leen: nuo­rel­le eh­kä idea ha­kea tet-paik­kaa tai ke­sä­töi­tä yri­tyk­ses­tä, jo­hon mes­suil­la tu­tus­tui, kiin­nos­tua alas­ta, läh­teä sitä opis­ke­le­maan ja ken­ties pa­la­ta jos­kus ta­kai­sin töi­hin. Yri­tyk­sen vä­el­le saat­taa puo­les­taan jää­dä ak­tii­vi­sen nuo­ren "naa­ma muis­tiin" ja sii­nä on jo al­ku tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­den löy­tä­mi­sek­si.

Näis­tä omis­ta nuo­ris­ta kan­nat­taa to­del­la pi­tää kiin­ni ja hei­tä kan­nat­taa hou­ku­tel­la. Maa­seu­tu­paik­ka­kun­nak­si tääl­lä on kui­ten­kin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä yk­sin Eu­ras­sa on noin 800 yri­tys­tä, ja lä­hi­naa­pu­rien yri­tyk­set pääl­le.