1.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Juha Kaita-aho

Myös vanhoja metsiä ja soita tarvitaan

image

Moni on innostunut suojelemaan maitaan Etelä-Suomen metsien monimuo­toi­suu­soh­jelma Metson avulla. Suojelulle onkin tarvetta.

Met­so-oh­jel­mas­sa suo­je­lu pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen ja maa­no­mis­ta­jien oma-aloit­tei­suu­teen, mikä on ol­lut omi­aan li­sää­mään suo­je­lu­ha­luk­kuut­ta Py­hä­jär­vi­seu­dul­la­kin. Suo­je­lu­pää­tök­sen te­koa hel­pot­taa tie­to sii­tä, et­tä ely-kes­kuk­set mak­sa­vat ar­vok­kaik­si ar­vi­oi­mis­taan alu­eis­ta kel­po kor­vauk­set: kaup­pa­hin­ta mää­ri­tel­lään alu­een met­sä­ta­lou­del­li­sen ar­von pe­rus­teel­la, ja Met­so-ra­hat ovat maa­no­mis­ta­jal­le ve­ro­ton­ta tu­loa.

Oli syy rau­hoi­tus­pää­tök­sel­le mikä ta­han­sa, to­si­a­sia on, et­tä suo­je­lul­le löy­tyy tar­vet­ta: joka yh­dek­säs eli­ö­la­ji on Suo­mes­sa tätä ny­kyä uha­na­lai­nen, ja suu­rin syy uha­na­lais­tu­mi­seen on la­jien eli­nym­pä­ris­tö­jen vä­he­ne­mi­nen ja köyh­ty­mi­nen.

Mo­nien met­sis­sä elä­vien la­jien kan­nal­ta eri­tyi­sen tu­hoi­saa on ol­lut van­ho­jen met­sien, suur­ten pui­den sekä la­ho­pui­den vä­he­ne­mi­nen ja elin­kel­pois­ten alu­ei­den pirs­tou­tu­mi­nen pie­nik­si kau­ka­na toi­sis­taan si­jait­se­vik­si saa­rek­keik­si. Mo­nil­le tut­tu­ja esi­merk­ke­jä pa­hoin taan­tu­neis­ta la­jeis­ta ovat tal­vi­sin toi­si­naan ruo­kin­noil­le­kin ek­sy­vät hömö- ja töyh­tö­ti­ai­set.

Huo­mi­o­nar­vois­ta on, et­tä suo­je­lu­ar­vo­ja voi­daan edis­tää myös ta­lous­met­sis­sä: sin­ne tän­ne pys­tyyn jä­te­tyis­tä la­ho­pök­ke­löis­tä hyö­ty­vät ko­lo­pe­si­jät, hyön­tei­set ja hyön­teis­syö­jät. Ilah­dut­ta­vaa on, et­tä tätä ny­kyä luon­to- ja ym­pä­ris­tö­ar­vot huo­mi­oi­daan en­tis­tä laa­jem­min myös met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­sä (MT 23.10).

Met­sien li­säk­si suo­je­luun pi­täi­si saa­da nii­tä ete­läi­sen Suo­men har­vo­ja suo- ja kos­teik­ko­a­lu­ei­ta, jot­ka ovat sel­vin­neet tä­hän päi­vään as­ti jo­ta­kuin­kin luon­non­ti­lai­si­na. Soi­ta, joi­hin kun­non met­sää ei ole oji­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta saa­tu kas­va­maan, oli­si puo­les­taan suo­ta­vaa en­nal­lis­taa. Soi­den suo­je­lus­ta kiit­tä­vät il­mas­to, alu­eil­la elä­vät la­jit, ala­puo­li­nen ve­sis­tö sekä lak­ko­jen ja kar­pa­loi­den poi­mi­jat.