15.10.2020 7.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Näkyminen on yhtä tärkeää kuin näkeminen

Polkupyörän punainen takavalo ja heijastinvaljaat näkyvät hyvin pimellä.

Polkupyörän punainen takavalo ja heijastinvaljaat näkyvät hyvin pimellä.

Liisa Nykänen

image

Kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain takavalopykälä näyttää tarpeel­li­suu­tensa nyt, kun syysillat ovat pimenneet.

Pol­ku­pyö­rän pu­nai­sen ta­ka­va­lon pa­kol­li­suus pi­me­äl­lä ajet­ta­es­sa on Tra­fi­co­min tut­ki­muk­sen mu­kaan jo hy­vin kan­sa­lais­ten tie­dos­sa, ja sen soi­si nä­ky­vän myös käy­tän­nös­sä. Tum­miin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nut pol­ku­pyö­räi­li­jä va­lot­to­man pyö­rän sa­tu­las­sa on vaa­ral­li­nen il­mes­tys lii­ken­tees­sä aa­mun ja il­lan pi­me­äl­lä, var­sin­kin jos tie on sa­teen ta­kia vie­lä mär­kä.

Moni au­toi­li­ja on säi­käh­tä­nyt, kun au­ton edes­tä on su­hah­ta­nut pi­meä pyö­räi­li­jä. Tämä on sel­väs­ti näh­nyt au­ton va­lot ja ar­vi­oi­nut eh­ti­vän­sä ajaa sen edes­tä, mut­ta au­toi­li­ja ei vält­tä­mät­tä näe pi­me­äl­lä tiel­lä pyö­rää, jos­ta va­lot puut­tu­vat ja pyö­räi­li­jää, jon­ka tum­mis­sa vaat­teis­sa ei ole pien­tä­kään hei­jas­tin­ta.

On yh­tä tär­ke­ää nä­kyä kuin näh­dä. Pu­nai­nen ta­ka­va­lo pol­ku­pyö­rän pe­räs­sä ja kun­non etu­va­lo ovat hal­pa hen­ki­va­kuu­tus, ja vie­lä hal­vem­pi ovat hei­jas­ti­met, joi­ta kan­nat­taa ri­pus­taa kaik­kiin ul­ko­vaat­tei­siin­sa. Hei­jas­tin­lii­vit ja -val­jaat nä­ky­vät eri­no­mai­ses­ti, ja sai­si­vat kuu­lua kaik­kien ul­koi­li­joi­den va­rus­tuk­seen.

Kou­lu­lais­ten nä­ky­mi­nen on van­hem­pien vas­tuul­la. Kan­nat­taa tar­kis­taa lap­sen ja nuo­ren pyö­rän ja mo­pon va­lo­jen kun­to ke­sän jäl­jil­tä ja kat­soa sa­mal­la, et­tä hä­nen asus­teis­saan on hei­jas­ti­mia. Myyn­nis­sä on hei­jas­ta­vas­ta ai­nees­ta teh­ty­jä sel­kä­rep­pu­ja, hei­jas­tin­pi­po­ja ja -han­sik­kai­ta. Vie­lä, kun niis­tä syn­tyi­si muo­ti-il­miö kou­lu­lais­ten kes­kuu­des­sa.

Syk­syi­sen lii­ken­teen vaa­roi­hin kuu­lu­vat myös hir­vet, jot­ka liik­ku­vat usein hä­mä­räl­lä ja ylit­tä­vät tei­tä mis­tä sat­tuu. Eläi­mil­le ei voi sä­lyt­tää vas­tuu­ta lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä, jo­ten se kuu­luu ih­mi­sel­le. Au­ton ja kaik­kien mui­den­kin moot­to­ri­a­jo­neu­vo­jen va­lo­jen on ol­ta­va kun­nos­sa ja kirk­kaat. Jär­ke­vää on myös pi­tää kaa­su­jal­ka niin ke­vy­e­nä, et­tä eh­tii re­a­goi­da, jos au­ton eteen juok­see tien pien­ta­reel­ta sar­vi­pää.

Ota kantaa

Ota kantaa