9.4.2020 8.45
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Nyt on aika tukea paikallista

Poikkeusolot ovat hiljentäneet erikoiskaupat ja palvelualan yritykset.

Poikkeusolot ovat hiljentäneet erikoiskaupat ja palvelualan yritykset.

Mirja Linnemäki

image

On ennustettu, että koronakriisin sulkemassa yhteiskunnassa kovinta taloudellista iskua ottavat pienet yritykset. Nyt jos koskaan olisi siis aika tukea paikallista liike-elämää.

Mi­ten sen voi­si teh­dä?

Ky­sy­myk­seen vas­ta­si Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen (Hel­sin­gin Sa­no­mat 8.4.): "En­sin tu­lee nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta. Nii­den puit­teis­sa tu­lee sit­ten pyr­kiä ku­lut­ta­maan niin nor­maa­lis­ti kuin mah­dol­lis­ta."

Vi­ra­no­mais­ten oh­jeet ovat kaik­kien tie­dos­sa, ja nii­tä on nou­da­tet­tu: py­sym­me omis­sa olois­sam­me ko­to­na. Yrit­tä­jät ovat tun­te­neet vas­tuun­sa ei­vät­kä eh­doin tah­doin hou­kut­te­le ih­mi­siä kaup­poi­hin tai kam­paa­mo­tuo­lei­hin. Yh­tä­lö on kui­ten­kin mah­do­ton, jos asi­a­kas­ka­to tar­koit­taa kon­kurs­sia.

Yrit­tä­jät ovat tun­ne­tus­ti kek­se­li­äi­tä, sin­nik­käi­tä ja jous­ta­via. Ovia pi­de­tään au­ki, vaik­ka saat­taa ol­la päi­viä, et­tei niis­tä kul­je ku­kaan. Ki­vi­ja­las­sa ol­laan val­mii­na pal­ve­le­maan juu­ri sil­loin kun asi­a­kas ha­lu­aa tul­la. Yrit­tä­jät ot­ta­vat pu­he­lin- ja säh­kö­pos­ti­ti­lauk­sia ja kul­jet­ta­vat os­tok­set ko­ti­o­vel­le. Moni on avan­nut verk­ko­kau­pan tai pe­rus­ta­nut Fa­ce­book-si­vut. Päi­vän­sel­vää on, et­tä oven­kah­vo­ja, tis­kiä, pank­ki­kort­ti­ko­net­ta de­sin­fi­oi­daan, tuu­li­kaa­pis­sa on kä­si­de­si­pul­lo ja etäi­syyt­tä pi­de­tään.

Hal­li­tus on lu­van­nut mil­jar­de­ja yri­tys­ten tu­ke­mi­seen, mut­ta pie­ny­ri­tyk­sis­sä ei lii­ko­ja toi­vei­ta elä­tel­lä. Yk­si­ny­rit­tä­jil­le on kun­tien kaut­ta lu­vas­sa 2 000 eu­ron tu­ki­sum­ma. Jot­kut vuok­ra­nan­ta­jat ovat tul­leet vas­taan lii­ke­ti­lan vuok­ris­sa.

On en­nus­tet­tu, et­tä epi­de­mia saa­daan ku­riin ke­vääl­lä ja yk­si­tyi­nen ku­lu­tus al­kaa kas­vaa ke­säl­lä. Mil­lai­sia seu­rauk­sia täs­tä kai­kes­ta on, ei tie­dä var­muu­del­la ku­kaan. Mut­ta täs­sä vä­li­ai­ka­na voi jo­kai­nen, jon­ka oma ta­lous­ti­lan­ne sen vain sal­lii, vai­kut­taa edes vä­hän sii­hen, mil­lai­nen maa­il­ma krii­sin jäl­keen au­ke­aa, ja pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja käyt­tä­mäl­lä tu­kea pai­kal­lis­ta yrit­tä­jää.