6.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Oma-aloitteisuus kannattaa

Jos alle 18-vuotiaalla ei työnhaussa tärppää, voi yhdistysavusteisesti perustettu oma yritys olla ratkaisu.

Jos alle 18-vuotiaalla ei työnhaussa tärppää, voi yhdistysavusteisesti perustettu oma yritys olla ratkaisu.

Lenni Lehtonen

image

Kesätyöt ovat edelleen olleet koronasta johtuen "kortilla", mutta vaihtoehtoisia väyliä työllistyä löytyy – tekemätöntä työtähän on aina.

Vii­me tors­tain Ala­sa­ta­kun­nas­sa ker­rot­tiin hin­ner­jo­ki­lai­sis­ta nuo­ru­kai­sis­ta, jot­ka ke­sä­töi­tä saa­dak­seen pe­rus­ti­vat 4H-yri­tyk­sen ja ovat jo ke­vääs­tä al­ka­en teh­neet eri­lai­sia puu­tar­ha-, ra­ken­nus- ja kor­jaus­töi­tä.

Vas­taa­vis­ta 4H-yh­dis­tyk­sen kaut­ta pe­rus­te­tuis­ta yri­tyk­sis­tä on pai­kal­lis­leh­des­sä pääs­ty ker­to­maan ai­em­min­kin. Tänä ke­sä­nä esi­mer­kik­si Ylä­neen Luon­to­ka­pi­ne­tin kah­vi­la Daa­li­an toi­min­taa pyö­rit­tä­vät 4H-yri­tyk­sen kaut­ta juu­ri pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­neet nuo­ret, jois­ta ker­roim­me Ke­sä­leh­des­sä. Pöy­ty­än kun­ta tar­jo­si heil­le ti­lat il­mai­sek­si ja tuki sil­lä ta­voin nuor­ten työl­lis­ty­mis­tä ja mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen ole­mas­sa­o­loa. Kah­vi­la to­teut­ti tyt­tö­jen yh­tei­sen unel­man ryh­tyä kah­vi­lan­pi­tä­jik­si.

Vii­me ke­sä­nä Köy­li­ön Vuo­ren­maal­la 13-vuo­ti­as 4H-yrit­tä­jä hoi­ti pi­ho­ja ja mui­ta alu­ei­ta ko­toa löy­ty­nei­den työ­ka­lu­jen, ruo­hon­leik­ku­rin, trim­me­rin ja rai­vaus­sa­han kans­sa, ja 4H-yrit­tä­jyy­den kaut­ta on hoi­del­tu myös muun mu­as­sa ma­ton­pe­sua, las­ten­hoi­toa, lem­mik­kien ul­koi­lu­tus­ta, seu­ran­pi­toa ja ko­ti­a­pua van­huk­sil­le.

Tä­män­ta­pai­sia töi­tä on ole­mas­sa lo­put­to­mas­ti, mut­ta te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen ei ai­na ole help­poa. Nuo­ril­le yrit­tä­jil­le so­pi­vat työt voi­vat hoi­tua su­ku­lais- tai naa­pu­ri­a­vun tur­vin, mut­ta kai­kil­la ei sel­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ole.

Mo­net nuo­ret 4H-yrit­tä­jät sa­no­vat haas­tat­te­luis­sa, et­tä yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ja täl­lai­nen aloi­tus an­taa hy­vää op­pia ja ku­vaa yrit­tä­mi­ses­tä. Se on myös kei­no an­sai­ta omaa ra­haa ja saa­da tär­ke­ää työ­ko­ke­mus­ta, jos ke­sä­työn­haus­sa ei tärp­pää – ku­ten usein on ti­lan­ne al­le 18-vuo­ti­ail­la. 4H-yrit­tä­jäk­si voi ryh­tyä 13–28-vuo­ti­as.

Oma-aloit­tei­suus on täs­sä­kin valt­tia, ei­kä nir­soil­la kan­na­ta. Kai­kes­ta ko­ke­muk­ses­ta on ta­val­la tai toi­sel­la hyö­tyä en­nen pit­kää.