1.12.2020 5.45
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

On ryhtiliikkeen aika

Ystävällinen katse maskin takaa turvavälin etäisyydeltä on tervetullut ele tänä aikana.

Ystävällinen katse maskin takaa turvavälin etäisyydeltä on tervetullut ele tänä aikana.

Juha Kaita-aho

image

Koronatilanne pahenee Suomessa, ja Satakunta luokitellaan nyt kiihty­mis­vai­heessa olevaksi, Pohjois-Satakunta leviä­mis­vai­heessa olevaksi.

Sun­nun­tai­na Sä­ky­lä­kin nou­si nii­den kun­tien jouk­koon, jois­sa on ta­vat­tu maa­lis­kuus­ta läh­tien vä­hin­tään vii­si ko­ro­na­tar­tun­taa. Sä­ky­län ko­ro­na­ta­paus­ten ko­ko­nais­mää­rä on vii­si ja Eu­ran kym­me­nen. To­den­nä­köi­ses­ti lu­vut nou­se­vat, mut­ta riip­puu pit­käl­ti mei­dän omas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­täm­me, mi­ten suu­rik­si ne kas­va­vat, ja mi­ten eris­ty­neek­si elä­mäm­me taas tu­lee.

Kä­si­hy­gie­ni­as­ta ja tur­va­vä­leis­tä on ol­lut suh­teel­li­sen help­po huo­leh­tia, mut­ta mas­kien käyt­töö­not­toa moni on ly­kän­nyt vii­mei­seen as­ti. Nii­tä on to­tut­tu nä­ke­mään vain hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la ja uu­tis­ku­vis­sa il­man saas­teis­ta kär­si­vil­lä mil­joo­na­kau­pun­kien asuk­kail­la. Kuka oli­si vuo­si sit­ten us­ko­nut, et­tä ne tä­nään kuu­lu­vat mei­dän­kin kaup­pa­reis­su­va­rus­tuk­seem­me?

Kiih­ty­mis­vai­heen mas­ki­suo­si­tus on nyt voi­mas­sa koko Sa­ta­kun­nas­sa. Mas­ki on syy­tä ot­taa käyt­töön päi­vit­täi­siin asi­oin­tei­hin, vaik­ka se tun­tui­si­kin epä­mu­ka­val­ta kas­voil­la. Sil­mä­la­se­ja käyt­tä­vät tus­kai­le­vat huur­tu­vis­ta la­seis­taan, ja joil­le­kin mas­kin si­säl­lä hen­git­tä­mi­nen ai­heut­taa huo­noa oloa ja jopa ah­dis­taa. Mas­kin käyt­tö ei on­nis­tu ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä kai­kil­ta, mut­ta val­ta­o­sa ih­mi­sis­tä voi käyt­tää mas­kia, kun­han tin­kii vä­hän mu­ka­vuu­des­taan, ja ovat­han vi­sii­rit vaih­to­eh­to mas­keil­le. Mas­kin käyt­tä­jä huo­leh­tii pait­si omas­ta tur­val­li­suu­des­taan, myös tois­ten.

Alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä ki­ris­ti lau­an­tai-il­ta­na Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia. Laa­jan mas­ki­suo­si­tuk­sen li­säk­si on voi­mas­sa muun mu­as­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, ja mo­nia lii­kun­ta- ja mui­ta har­ras­tuk­sia ol­laan­kin taas sul­ke­mas­sa vii­me ke­vään ta­paan.

Ko­ro­na on aja­nut mei­dät kaik­ki sa­maan tu­ka­laan ti­lan­tee­seen, ja nyt jos kos­ka tar­vit­sem­me tois­tem­me tu­kea. Mei­dän pi­tää myös ol­la val­miit yh­tei­seen ryh­ti­liik­kee­seen, ot­taa an­ne­tut ko­ro­na­oh­jeet to­sis­saan ja nou­dat­taa nii­tä.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram