12.5.2020 6.25
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Palot kiinni äkkiä

image

Metsäpalojen lentotähystys voi parhaimmillaan estää isot tuhot, sillä ilmasta jo pienetkin savut näkyvät. Kauttuan pienlentokenttä on yksi valvon­ta­toi­minnan tukikohdista.

Met­sä- ja maas­to­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tys­tä on teh­ty vuo­si­kym­me­niä. Pari vii­me vuot­ta ko­neet ovat len­tä­neet 22 rei­til­lä, joi­hin maa on ja­et­tu. Kaut­tu­an Il­mai­lu­ker­ho hoi­taa teh­tä­vää yh­des­sä Tu­run ker­hon kans­sa ja nii­den alue, reit­ti yk­si, on pää­a­si­as­sa Var­si­nais-Suo­mea ulot­tu­en Uu­del­le­maal­le as­ti. Sa­ta­kun­nan val­von­taa teh­dään Tam­pe­reel­ta rei­til­lä kak­si.

Vii­me vuo­si oli len­to­toi­min­nan kan­nal­ta koko maas­sa kii­rei­nen, sil­lä len­to­ja teh­tiin kaik­ki­aan 762, niil­lä ha­vait­tiin 177 pa­loa ja 46 ker­taa kone opas­ti pe­las­tus­toi­men yk­si­köt pai­kal­le. Kaut­tu­an ja Tu­run len­tä­jät vas­ta­si­vat 46 val­von­ta­len­nos­ta, ha­vait­si­vat 17 pa­loa ja te­ki­vät vii­si opas­tus­ta.

Kaut­tu­al­la on ko­ke­mus­ta myös tu­li­pa­lo­jen joh­to­len­nois­ta eli suur­ten met­sä­pa­lo­jen sam­mu­tus­töi­den oh­jaa­mi­ses­ta, kun vet­tä pu­do­te­taan he­li­kop­te­reis­ta. Pa­rin vuo­den ta­kai­ses­ta toi­min­nas­ta Py­hä­ran­nan suu­res­sa met­sä­pa­los­sa ker­ho sai Vuo­den hä­ly­tys­ryh­mä -tun­nus­tuk­sen­kin.

Kyse on mer­kit­tä­väs­tä toi­min­nas­ta, jos­ta hyö­ty­vät kaik­ki. Val­tio hyö­tyy, kun maas­to- ja met­sä­pa­lot saa­daan len­to­tä­hys­tyk­sel­lä no­pe­as­ti "kiin­ni", len­tä­jät hyö­ty­vät, kun saa­vat len­to­tun­te­ja, joi­ta tar­vi­taan lu­pa­kir­jo­jen yl­lä­pi­toon ja ker­hot eli yh­dis­tyk­set hyö­ty­vät, kun saa­vat tu­lo­ja len­to­toi­min­nas­ta kat­ta­maan esi­mer­kik­si kent­tien ja ko­nei­den yl­lä­pi­toa sekä uu­sien len­tä­jien kou­lu­tus­ta.

Val­von­ta-ai­ka on taas tou­ko­kuun alus­ta al­ka­nut ja jat­kuu elo­kuun lop­puun, tar­peen mu­kaan pi­dem­mäl­le­kin. Val­von­ta­ko­ne nou­see il­maan ker­ran tai kak­si ker­taa päi­väs­sä sit­ten, kun il­ma­tie­teen­lai­tok­sen las­ke­ma met­sä­pa­loin­dek­si nou­see tie­tyn ra­jan yli.

Ruo­hik­ko- tai met­sä­pa­lo­va­roi­tu­sai­ka tu­lee tä­nä­kin ke­sä­nä, mut­ta va­ro­vai­suut­ta tu­len­kä­sit­te­lys­sä on it­se kun­kin syy­tä nou­dat­taa kaik­ki­na ai­koi­na.