28.1.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Parhaimmillaan paljon mahdollisuuksia

Jo kuluvan vuoden aikana luultavasti nähdään uutta toimintaa ja yhteistyötä Ruukinpuistossa.

Jo kuluvan vuoden aikana luultavasti nähdään uutta toimintaa ja yhteistyötä Ruukinpuistossa.

Juha Kaita-aho

image

Ruukinpuiston Ahlströmin jälkeinen kokonaisuus alkaa selvitä. Kun järjestelyvaihe on ohi, toimijoiden välille toivottavasti kehittyy hedelmällinen yhteistyö.

Kaup­pa toi­sen­sa jäl­keen on teh­ty sen jäl­keen, kun Ahlst­röm vuon­na 2018 teki pää­tök­sen al­kaa luo­pua Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­ton alu­een kiin­teis­töis­tään. Vii­mei­sim­pä­nä saa­tiin uu­ti­soi­da esi­so­pi­muk­ses­ta, joka täh­tää kau­pan syn­ty­mi­seen Kaut­tu­an Klu­bis­ta, Vil­la Ber­tel Ahlst­rö­mis­tä, jos­sa Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti toi­mii, ja Vil­la Aal­los­ta. Vuon­na 2019 omis­ta­jaa vaih­toi­vat esi­mer­kik­si Se­pän­tien ri­vi­ta­lot ja Te­ras­si­ta­lo sekä vii­me vuon­na Tal­lin­mä­en ra­ken­nuk­set.

Tal­lin­mä­en ra­ken­nuk­set Kyö­pe­liä lu­kuun ot­ta­mat­ta os­ti Eu­ran kun­ta, mut­ta muut mai­nit­tu­jen kiin­teis­tö­jen os­ta­jat ovat kaik­ki yk­si­tyi­siä. Kaik­kia kaup­po­ja yh­dis­tää se, et­tä kun niis­tä on uu­ti­soi­tu, on pääs­ty ker­to­maan myös uu­sien omis­ta­jien kun­ni­oi­tuk­ses­ta ai­nut­laa­tui­sen ruuk­kiym­pä­ris­tön kult­tuu­ri­pe­rin­töä koh­taan ja ha­lus­ta vaa­lia ja ke­hit­tää alu­et­ta.

Täl­lä pe­rus­teel­la Ruu­kin­puis­ton tu­le­vai­suu­des­sa nä­kyy pal­jon va­loi­sia mah­dol­li­suuk­sia. Jos alu­een toi­mi­joi­den vä­lil­le ke­hit­tyy hyvä yh­teis­työ, vai­kut­taa täy­sin mah­dol­li­sel­ta, et­tä Ruu­kin­puis­ton huo­mat­ta­va kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­nen ja mat­kai­lul­li­nen ar­vo pää­si­si ke­hit­ty­mään ja sä­tei­le­mään myös ym­pä­ril­leen. Alu­et­ta koh­taan on ole­mas­sa jo val­miik­si pal­jon ko­ti­mais­ta ja kan­sain­vä­lis­tä kiin­nos­tus­ta, ja jos pal­ve­lut ke­hit­ty­vät suo­tui­sas­ti, myös mat­kai­lu­ar­vo kas­vaa en­ti­ses­tään.

Täl­lai­nen ke­hi­tys oli­si suo­tui­saa koko seu­dun kan­nal­ta, sil­lä ar­vok­kaal­la mut­ta toi­mi­val­la ja pal­ve­le­val­la Ruu­kin­puis­tol­la oli­si hy­vät eväät toi­mia myös kes­kuk­se­na, jon­ka kaut­ta mah­dol­li­set tu­ris­tit oh­jau­tui­si­vat mui­hin­kin lä­hi­seu­dun koh­tei­siin. Hil­jai­nen ko­ro­na-ai­ka on eri­tyi­ses­ti mat­kai­lu­a­lal­le kai­kes­ta synk­kyy­des­tään huo­li­mat­ta hyvä het­ki py­säh­tyä poh­ti­maan tu­le­vaa stra­te­gi­aa ja yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram