14.7.2020 7.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Pienuus on myös etu

Eurassa ja Säkylässä erikoisliikkeet houkuttelivat loppuviikolla asiakkaita ostoksille.

Eurassa ja Säkylässä erikoisliikkeet houkuttelivat loppuviikolla asiakkaita ostoksille.

Jasmin Rikkonen

image

Kivijalkakaupat Eurassa ja Säkylässä houkuttelivat asiakkaita loppuviikolla tarjouksin ja laajennetuilla aukioloajoilla. Ostostempaus otettiin koronan jälkeen hyvin vastaan.

Kau­pois­sa kävi asi­ak­kai­ta jo per­jan­tai­na, os­tok­sil­le läh­det­tiin myös yli kun­ta­ra­jo­jen ja hyvä kaup­pa­päi­vä tuli lau­an­tais­ta­kin, sil­lä sää­tie­dois­sa en­nus­tet­tu ke­sä­my­räk­kä ei täl­lä seu­dul­la vie­lä lau­an­tai­na ko­vas­ti­kaan tun­tu­nut.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen, lo­ma­kau­si, koh­tuul­li­nen sää ja ken­ties ke­vään hil­jai­se­los­sa siir­re­tyt han­kin­nat sai­vat asi­ak­kai­ta liik­keel­le. Os­tos­ta­pah­tu­ma toi­mi osal­taan myös kor­vaa­ja­na, kun Sä­ky­län al­ku­ke­sän Ku­hi­noi­ta tai Eu­ran kes­ki­ke­sän Ke­sän ma­ku­ja -ta­pah­tu­maa ei ko­ro­nan ta­kia voi­tu jär­jes­tää. Var­sin­kin eri­kois­liik­keil­le tä­män­kal­tai­set yh­tei­set tem­pauk­set ovat tär­kei­tä, ja eri­tyi­ses­ti nyt, kun mo­nes­sa liik­kees­sä kau­pan­käyn­ti lä­hes hyy­tyi pa­him­paan ko­ro­na-ai­kaan.

Toi­saal­ta kä­si­tys os­ta­jien kaik­ko­a­mi­ses­ta ei ole suo­raan yleis­tet­tä­vis­sä isom­mis­ta kau­pun­geis­ta maa­seu­dul­le. Tä­kä­läis­ten ki­vi­jal­ka­y­rit­tä­jien vies­ti on ni­mit­täin toi­saal­ta ol­lut se, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia kään­si kat­seet lä­hel­le; asi­ak­kaat ei­vät läh­te­neet­kään iso­jen kes­kus­ten hy­per­mar­ket­tei­hin tai suu­riin os­tos­kes­kuk­siin, vaan pi­ti­vät tur­val­li­sem­pa­na tul­la oman ky­län pie­neen liik­kee­seen.

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa pie­nuus on siis voi­nut ol­la myös kil­pai­lu­valt­ti. Osa asi­ak­kais­ta on saat­ta­nut jopa en­sim­mäis­tä ker­taa ava­ta oman ky­län eri­kois­liik­keen oven to­de­tak­seen, et­tä han­kin­to­ja ei tar­vit­se läh­teä te­ke­mään kym­me­nien ki­lo­met­rien pää­hän, vaan lä­hi­va­li­koi­mat täyt­tä­vät tar­peet.

Nyt oli­si hie­noa, jos tämä muis­tet­tai­siin edel­leen­kin ja lä­hel­lä ole­via pal­ve­lui­ta ja va­li­koi­mia ar­vos­tet­tai­siin käyt­tä­mäl­lä nii­tä en­sin. Täl­lä ta­val­la ko­ro­nas­ta, joka ajoi mo­net yrit­tä­jät vai­keuk­siin, seu­rai­si edes jo­tain hy­vää.