13.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Positiivisille uutisille oli jo tilausta

Täyttääkö kerrosviljely kohta vanhat teollisuuslaitokset? Novarbon, Mäkitalon Maistuvien ja Härkälän Puutarhan pilotti on käynnissä.

Täyttääkö kerrosviljely kohta vanhat teollisuuslaitokset? Novarbon, Mäkitalon Maistuvien ja Härkälän Puutarhan pilotti on käynnissä.

Marko Jori

image

Verkostoituminen, yhteistyö, paikallisuus. Kolme teemaa, jotka viime aikojen uutisten valossa ovat tulleet todeksi Pyhäjär­vi­seu­dulla.

HK-Sca­nin Suo­men joh­ta­ja, eu­ra­lai­nen Jari Lei­ja vih­jai­si Sä­ky­läs­sä puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, et­tä pe­rin­tei­nen li­ha­ta­lo ke­hit­tää laa­jem­paa ruo­ka­salk­kua, jos­sa kas­vik­sil­la on iso roo­li. Sa­mas­sa Sä­ky­län Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa hän pal­jas­ti, et­tä HK:n muu­ton jäl­keen tyh­jil­leen jää­nyt Eu­ran teh­das tu­lee uu­del­leen elin­tar­vi­ke­käyt­töön. Hän pe­rään­kuu­lut­ti yri­tyk­sil­tä hy­vää ver­kos­toi­tu­mis­ta ja en­nus­ti myös, et­tä pa­rin­kym­me­nen vuo­den si­säl­lä tääl­lä tuo­te­taan elin­tar­vik­kei­ta mer­kit­tä­väs­ti enem­män.

Äs­ket­täin vih­jeet to­teu­tui­vat ja Mä­ki­ta­lon Mais­tu­vat Eu­ran Man­ni­las­ta ker­toi uu­des­ta sa­laat­ti­bis­nek­ses­tään, joka yh­dis­tää elin­tar­vi­ke­toi­mi­joi­ta ja ot­taa käyt­töön HK:n en­ti­sen teh­taan. Eri­no­mai­nen idea ja roh­kea alu­e­val­taus – Esa Mä­ki­ta­lon sa­noin: Kun tääl­lä tuo­te­taan kaik­kea, mik­sei nii­tä myös ja­los­tet­tai­si tääl­lä.

Voi­si sa­noa, et­tä juu­ri jo­tain täl­lais­ta po­si­tii­vis­ta uu­tis­ta tän­ne kai­vat­tiin­kin. Esi­mer­kil­lään se an­taa jopa toi­voa, et­tä myös Am­co­rin en­ti­set ti­lat Kaut­tu­al­la en­nen pit­kää sai­si­vat käyt­töä.

Pu­heet Sa­ta­kun­nas­ta ruo­ka-ait­ta­na ovat tääl­lä to­del­li­suut­ta. Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin vii­mei­sin han­ke ha­kee uu­sia ta­po­ja tuot­taa sa­laat­tia, kuk­ka­kaa­lia, pal­ko­kas­ve­ja ja yrt­te­jä. Se tuo yh­teen HK:n, Ape­ti­tin, Nor­dic Herbs -yrt­ti­pa­jan ja Mä­ki­ta­lon Mais­tu­vat, jon­ka sa­laat­ti­vil­jel­mis­sä ko­keil­laan van­haan te­ol­li­suus­ra­ken­nuk­seen­kin so­vel­tu­vaa ker­ros­vil­je­lyä. Sitä on ke­hit­tä­nyt Bi­o­la­niin kuu­lu­va No­var­bo Köy­li­ös­sä. Ins­ti­tuu­tis­sa on al­ka­mas­sa myös al­ku­tuo­tan­non ke­hit­tä­mi­soh­jel­ma pal­ve­le­maan elin­tar­vi­key­ri­tys­ten laa­je­ne­mis­ta ja uu­sien pe­rus­ta­mis­ta. Li­säk­si HK, Bi­o­lan ja Sä­ky­län VSS Bi­o­po­wer ovat jo aem­min ker­to­neet ver­kos­toi­tu­mi­ses­taan kier­rä­tys­lan­noit­teis­sa ja bi­o­kaa­sus­sa.

Ai­ka­moi­nen po­ten­ti­aa­li meil­lä on täl­lä seu­dul­la.