2.6.2020 7.35
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Rajoitusten purku ei ole paluu entiseen

Uimaan pääsee, vaikkei rantasauna olisikaan lämmin. Arkistokuva on Katismaasta, jossa aukesi kesän tultua myös sauna.

Uimaan pääsee, vaikkei rantasauna olisikaan lämmin. Arkistokuva on Katismaasta, jossa aukesi kesän tultua myös sauna.

Fanni Toimela

image

Kesäkuun koittaessa on saatu ottaa muutamia helpottavia askeleita hieman vapaampaan elämään, kun joitakin korona­ra­joi­tuksia on lievennetty. Epidemia ei silti ole ohi, ja se pitää muistaa.

Kir­jas­tot, ra­vin­to­lat, kah­vi­lat, mu­se­ot, sau­nat, työ­pai­kat, kir­kot, kun­to­sa­lit, ur­hei­lu­har­ras­tuk­set... lis­taa on pit­käl­ti niin sa­no­tun nor­maa­lin elä­män asi­ois­ta, jot­ka tie­tyin eh­doin ja pai­kal­li­sin eroin ovat taas meil­le mah­dol­li­sia.

Ra­joi­tus­ten pur­kua ovat odot­ta­neet var­sin­kin pal­ve­lu­a­lan yrit­tä­jät, joi­den toi­meen­tu­loa ko­ro­na on hei­ken­tä­nyt. Vaik­ka elä­mä vä­hi­tel­len pa­lai­lee to­reil­le ja tu­ruil­le, ei ti­lan­ne heil­le hel­po­tu kuin osit­tain. Väl­jyyt­tä pi­tää ol­la, lu­van mu­kai­nen asi­a­kas­paik­ka­mää­rä si­sä­ti­lois­sa pi­tää puo­lit­taa ja lou­naat an­nos­tel­la val­miik­si. Baa­rit on sul­jet­ta­va kel­lo 23, an­nis­ke­lu jo tun­tia en­nen.

Vaik­ka 50–500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suu­det eri­tyis­jär­jes­te­lyin ovat ke­sä­kuun alus­ta mah­dol­li­sia, on moni isom­man ja pie­nem­mä­kin ke­sä­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä teh­nyt pää­tök­sen viet­tää vä­li­vuot­ta. Eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä on han­ka­la to­teut­taa ja tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mis­ta vai­kea val­voa. Ku­kaan ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä ei myös­kään ha­lua jää­dä ai­ka­kir­joi­hin "ko­ro­na­vi­rus­lin­ko­na", jos tau­ti al­kai­si äk­kiä le­vi­tä.

Eu­ras­sa pää­tet­tiin jät­tää avaa­mat­ta ui­ma­hal­li ja tois­tai­sek­si myös kun­nan ran­ta­sau­nat. Pää­tös on ym­mär­ret­tä­väs­ti ol­lut pet­ty­mys niin kä­vi­jöil­le kuin esi­mer­kik­si sau­no­jen läm­mit­tä­jil­le, ja sitä on kri­ti­soi­tu­kin: naa­pu­reis­sa Ka­tis­maa Sä­ky­läs­sä ja Puu­saun La­pis­sa ava­si­vat sau­nat, ja koko Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne­kin on erit­täin rau­hal­li­nen.

Lä­hi­vii­kot ja -kuu­kau­det näyt­tä­vät, mi­ten osaam­me ko­ro­na­vi­rus­ris­kin kans­sa elää. Ra­joi­tus­ten osit­tai­nen pur­ku ei tar­koi­ta pa­luu­ta en­ti­seen nor­maa­liin elä­mään, vaan nyt ky­sy­tään jo­kai­sen omaa vas­tuu­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tään, mel­kein ke­väis­tä ti­lan­net­ta enem­män­kin.