15.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Suuret puolueet yhä vahvoja, mutta valta hieman keikkuu

Säkylän kunnanvirastolla äänestys kävi vilkkaana, ja jonojakin paikoin muodostui.

Säkylän kunnanvirastolla äänestys kävi vilkkaana, ja jonojakin paikoin muodostui.

Elli-Mari Ahola

image

Monellakin tapaa mielenkiintoiset kuntavaalit on käyty.

En­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka oli pit­kä, var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä mil­tei kes­kel­lä ke­sää, ko­ro­nan ta­kia suu­rin tur­va­jär­jes­te­lyin. Ää­nes­tys­vilk­kaus jäi his­to­ri­al­li­sen al­hai­sek­si. Oli­ko syy­nä kesä, ko­ro­nan pel­ko vai kyl­läs­ty­mi­nen – sii­nä­pä tut­ki­joil­le ai­het­ta.

Täl­lä seu­dul­la vaa­lit ei­vät si­kä­li tuo­neet yl­lä­tyk­siä, et­tä Sä­ky­lää pe­rin­tei­ses­ti vah­va­na hal­lin­nut kes­kus­ta on edel­leen suu­rin puo­lue – jos­kin kol­me paik­kaa ja 10 kan­na­tusp­ro­sent­tia hei­kom­pa­na. Ja Eu­raa pe­rin­tei­ses­ti hal­lin­nut SDP on edel­leen Eu­ran suu­rin puo­lue – mut­ta kah­ta paik­kaa ja noin kuut­ta kan­na­tusp­ro­sent­tia köy­hem­pä­nä.

Oli­ko Sä­ky­läs­sä syy­nä mo­nen ni­mek­kään kes­kus­ta­eh­dok­kaan pois­jään­ti vai liki puo­leen edel­li­sis­tä kun­ta­vaa­leis­ta hu­ven­nut eh­do­kas­lis­ta? Oli­ko Eu­ras­sa syy­nä te­ol­li­suus­työ­paik­ko­jen mu­ka­na ohe­ne­va te­ol­li­suus­paik­ka­kun­nan ase­ma? Tä­hän viit­tai­si myös se, et­tä toi­nen va­sem­mis­to­puo­lue va­sem­mis­to­liit­to me­net­ti se­kin kak­si paik­kaa. Vai joh­tui­ko kaik­ki sii­tä, et­tä ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set sai­vat pa­rem­min hou­ku­tel­tua eh­dok­kai­ta?

Eh­kä syi­tä ei tar­vit­se näin ha­kea, vaan kat­soa val­ta­kun­nal­lis­ta ti­lan­net­ta: hal­li­tu­sop­po­si­ti­on ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat kaut­ta lin­jan. Sä­ky­läs­sä ne nos­ti­vat kan­na­tus­taan seit­se­mäl­lä pro­sen­til­la ja ot­ti­vat li­sä­paik­ko­ja, toi­nen kol­me, toi­nen kak­si. Eu­ras­sa kan­na­tus­mit­taus toi 5–7 pro­sen­tin nou­sut ja kum­mal­le­kin kol­me paik­kaa li­sää.

Nämä ovat suu­ria paik­ka­siir­ty­miä. Eu­ras­sa jopa niin suu­ria, et­tä his­to­ri­al­li­ses­ti va­sem­mal­le kal­lel­laan ol­lut va­sem­mis­to-oi­keis­to -jako kään­tyi rei­lus­ti oi­keis­ton puo­lel­le. Lä­hi­tu­le­vai­suus näyt­tää, on­ko sil­lä seu­rauk­sia.

On tut­ki­muk­sin­kin to­det­tu, et­tä kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään ih­mis­tä en­nem­min kuin puo­lu­et­ta. Se on ai­ka luon­nol­lis­ta, kun on ky­sees­sä pai­kal­lis­vaa­lit ja ih­mi­set tun­ne­taan. Tä­hän pe­rus­tu­en toi­ve on, et­tä yh­tei­sis­sä asi­ois­sa men­täi­siin kun­ta­lais­ten etu edel­lä, ei puo­lu­e­po­li­tiik­ka.