25.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tervetuloa takaisin, Pyhäjärvi-viikko!

Vuonna 1982 Pyhäjärvi-viikolla julkistettiin Euran muinaispuku, jota Pirtin tapahtumassa kantoi Marja Rekola.

Vuonna 1982 Pyhäjärvi-viikolla julkistettiin Euran muinaispuku, jota Pirtin tapahtumassa kantoi Marja Rekola.

Alasatakunta

image

Eura, Säkylä ja Pöytyä ovat ideoimassa uutta kesätapahtumaa seudulle. Yhdistävä tekijä on Pyhäjärvi – kuten vuosikymmeniä sitten.

Moni täl­lä seu­dul­la muis­taa ta­ka­vuo­sien Py­hä­jär­vi-vii­kon. Sitä vie­tet­tiin yh­den tai kah­den vii­kon mit­tai­se­na ta­pah­tu­ma­na 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä 90-lu­vun al­kuun. Py­hä­jär­ven ran­ta­kun­nis­sa oli hei­nä­kui­sen vii­kon ai­ka­na pal­jon ta­pah­tu­mia ja vii­kon pää­juh­las­sa pai­na­vaa asi­aa Py­hä­jär­ven suo­je­lus­ta niin tur­ku­lais­ten ve­de­not­toa kuin re­he­vöi­ty­mis­tä vas­taan­kin.

Men­neen ajan Py­hä­jär­vi-viik­ko oli seu­tua yh­dis­tä­vä te­ki­jä. Ih­mi­set osal­lis­tui­vat ta­pah­tu­miin yli kun­ta­ra­jo­jen. Pää­ta­pah­tu­mat, joi­ta vie­tet­tiin muun mu­as­sa Sie­ra­vuo­res­sa tai Va­las­ran­nal­la, oli­vat suo­sit­tu­ja, mut­ta vä­keä ke­rä­si myös vaik­ka Sä­ky­län to­ri­ta­pah­tu­ma tai Man­ni­la ran­ta­juh­la. Oli kon­sert­te­ja, ru­noil­to­ja, lau­lu­het­kiä, tai­de­näyt­te­lyi­tä, re­gat­ta, Py­hä­jär­ven muik­ku­mes­ta­ri ja emän­tä ja pal­jon muu­ta.

Ve­de­no­ton uh­ka sit­ten väis­tyi, ja ny­ky­ään meil­lä on Py­hä­jär­ven suo­je­luoh­jel­ma ja ins­ti­tuut­ti. Tee­ma­vii­kon ti­lal­le jo 90-lu­vul­la nou­si­vat kylä- ja pi­tä­jä­ta­pah­tu­mat, eh­kä sil­loi­sen jär­vi­vii­kon jär­jes­tä­jät­kin to­te­si­vat, et­tä ai­kan­sa ku­ta­kin.

Mut­ta muis­te­lu sik­seen – liki kol­men vuo­si­kym­me­nen jäl­keen Py­hä­jär­vi-viik­ko pa­laa ny­ky­ai­kaan tuo­tu­na. Huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen jär­veen on edel­leen pai­kal­laan ja tär­ke­ää – ve­den laa­dun kan­nal­ta ken­ties tär­ke­äm­pää­kin kuin kau­an sit­ten.

Kol­men ran­ta­kun­nan yh­tei­nen ta­pah­tu­ma on erit­täin ter­ve­tul­lut myös kun­ta­yh­teis­työn kan­nal­ta. Se yh­dis­tää ran­ta­kun­tien yrit­tä­ji­ä­kin, joil­la on yh­tei­nen int­res­si hou­ku­tel­la tän­ne ih­mi­siä ja toi­saal­ta saa­da tääl­lä asu­vat tie­toi­sik­si naa­pu­ri­kun­tien pal­ve­luis­ta.

Ko­ro­na­ti­lan­ne pa­kot­taa aloit­ta­maan uu­den Py­hä­jär­vi-vii­kon pie­ni­muo­toi­ses­ti il­man iso­ja ylei­sö­ta­pah­tu­mia. Tul­koon siis täs­tä ke­säs­tä on­nis­tu­nut ko­kei­lu, jota voi vuo­den ku­lut­tua tur­val­li­ses­ti ja­los­taa ja laa­jen­taa.