7.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Työvoimapula on todellinen ongelma

Pelkästään heinäkuussa Satakunnassa avautui yli 2 000 työpaikkaa, ja kaikkiaan niitä oli avoinna liki 4 400.

Pelkästään heinäkuussa Satakunnassa avautui yli 2 000 työpaikkaa, ja kaikkiaan niitä oli avoinna liki 4 400.

MIrja LInnemäki

image

Iso osa satakun­ta­lai­sy­ri­tyk­sistä kärsii työvoimapulasta, kertoo kauppakamarien jäsenkysely. Nopeat toimet olisivat tarpeen, jotta siitä ei muodostu pullonkaulaa yritysten kehittymiselle.

Rau­man ja Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­rien jä­se­ny­ri­tyk­sil­leen suun­taa­man ky­se­lyn mu­kaan pe­rä­ti 79 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kär­sii työ­voi­ma­pu­las­ta ja se ra­joit­taa jo mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taa.

Ky­se­lyyn vas­ta­si tääl­lä 61 yri­tys­tä. Eri­tyi­ses­ti pula tun­tuu Sa­ta­kun­nas­sa tek­ni­sil­lä aloil­la.

Uu­sien te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti on han­ka­laa, sil­lä avoi­miin teh­tä­viin ei joko saa­da lain­kaan ha­ki­joi­ta tai ai­na­kaan ha­ki­joi­ta, joil­la oli­si tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta. Yri­tys­ten mu­kaan avuk­si tar­vit­tai­siin työ­e­lä­män tar­pei­siin ke­hi­tet­tä­vää kou­lu­tus­ta, yri­tys­ten ja kou­lu­jen yh­teis­työ­tä ja työn vas­taa­not­ta­mi­seen liit­ty­vien kan­nus­tin­louk­ku­jen pur­ka­mis­ta. Myös kou­lu­tus­mää­riä sekä työ- ja opis­ke­lu­pe­räis­tä maa­han­muut­toa pi­täi­si li­sä­tä ja nuo­ret oli­si saa­ta­va no­pe­as­ti opin­toi­hin tai töi­hin.

Sel­vää on, et­tä toi­men­pi­tei­tä tar­vi­taan ja pian, sil­lä ti­lan­ne ei yh­des­sä yös­sä kor­jaan­nu, vaik­ka pää­tök­siä teh­täi­siin jo huo­men­na.

Tääl­lä Ala-Sa­ta­kun­nas­sa ol­laan vuo­sia ja vuo­sia elet­ty hy­vän työl­li­syy­den ai­kaa, ja Eu­ran ja Sä­ky­län työt­tö­myysp­ro­sen­tit ovat pe­rin­tei­ses­ti maa­kun­nan al­hai­sim­pia. Mi­tään työ­voi­ma­re­ser­viä tääl­lä ei siis ole, ja lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa työ­paik­ko­ja syn­tyy li­sää­kin. Esi­mer­kik­si ai­na­kin Mä­ki­ta­lon sa­laat­ti­teh­das Eu­ras­sa on ker­to­nut tar­vit­se­van­sa vuo­den lop­puun men­nes­sä li­sää vä­keä. Mer­kit­tä­vä työl­li­syys­vai­ku­tus tu­lee muu­ta­man vuo­den si­säl­lä ole­maan HKSca­nin vä­li­pa­la­tuo­tan­nol­la, joka käyn­nis­tyy Eu­ran Fank­keel­la. Mui­ta­kin tar­pei­ta lie­nee tu­los­sa nyt, kun ko­ro­na al­kaa hel­lit­tää.

Tar­vi­taan myös kun­nan ja työ­voi­ma­vi­ra­no­mais­ten toi­mia – vaik­ka asun­to­mark­ki­noi­ta ja täs­mä­kou­lu­tus­ta – jot­ta am­mat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa oli­si sit­ten kun sitä tar­vi­taan.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram