30.12.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ulkona saa liikkua

Jäällä on tilaa ulkoilla, ja tällä seudulla voi vielä valita järvenkin.

Jäällä on tilaa ulkoilla, ja tällä seudulla voi vielä valita järvenkin.

Liisa Nykänen

image

Taas totutellaan kiristyviin korona­ra­joi­tuksiin, joiden takia myös sisäliikuntaa rajoitetaan. Mutta ulkona­liik­ku­mis­kieltoa ei ole, ja esimerkiksi järvien jäillä tilaa riittää.

Kun elä­mää on elet­ty ko­ro­nan kou­ris­sa, on luon­to ol­lut mo­nel­le jo pit­kään hen­ki­rei­kä, joka tuo sekä fyy­sis­tä et­tä hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Met­sis­sä tai jär­vil­lä ei tar­vit­se käyt­tää mas­kia, ei­kä huo­leh­tia etäi­syyk­sis­tä, sil­lä ti­laa on ei­kä vä­ki­jouk­ko­ja näy – toi­sin kuin vaik­ka kau­pun­kien po­luil­la.

Täl­lä seu­dul­la ol­laan on­nel­li­ses­sa ase­mas­sa, kun hoi­det­tu­ja ja opas­tet­tu­ja reit­te­jä on niin kesä- kuin tal­vi­lii­kun­taan.

Kun ui­ma­hal­lit ja kun­to­sa­lit ko­ro­nan ta­kia sul­ke­vat ovi­aan, ovat par­hai­ta tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­ja mo­nien mie­les­tä seu­dun jär­vet. Nyt kun ko­vat pak­ka­set jää­dyt­ti­vät niil­le kes­tä­vän kan­nen, on jäil­lä ti­laa luis­tel­la, pilk­kiä, ve­tää pulk­kaa, kel­ko­tel­la, kä­vel­lä, jopa pyö­räil­lä. Jos ja kun lun­ta saa­daan, pääs­tä­neen naut­ti­maan myös jär­vi­la­duis­ta. Ne ovat eri­no­mai­nen vaih­to­eh­to, jos ei kai­paa mä­kis­tä maas­toa.

Yk­si suo­si­tuim­mis­ta seu­dun ul­koi­lu­jär­vis­tä on Hon­ki­lah­den Kos­kel­jär­vi, jon­ka erä­mai­nen rau­ha vie­hät­tää niin ke­säl­lä kuin tal­vel­la. Köy­li­ön­jär­vi on tal­vi­sin nous­sut val­ta­kun­nal­li­seen­kin mai­nee­seen hie­no­jen kelk­ka­reit­tien­sä ja va­paas­ti käyt­töön otet­ta­vien kelk­ko­jen­sa an­si­os­ta. Nyt hoi­det­tua baa­naa on kym­men­kun­ta ki­lo­met­riä. Tänä tal­ve­na kelk­kai­lu- ja luis­te­lu­reit­ti on Py­hä­jär­vel­lä­kin, kun Kaut­tu­an He­vos­suon­ran­nas­ta pää­see koh­ti Sä­ky­lään pa­rin ki­lo­met­rin len­kil­le.

Jär­vet avaa­vat tal­vi­sin hie­non lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­den, joka ke­väi­siä au­rin­ko­päi­viä koh­ti men­tä­es­sä vain pa­ra­nee, mi­kä­li pak­ka­sia ja lun­ta riit­tää.

Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia kan­nat­taa mai­nos­taa kau­em­mas­kin – ve­to­voi­ma syn­tyy mo­nes­ta te­ki­jäs­tä, jois­ta luon­to on ny­ky­ään yk­si tär­keim­mis­tä.