9.9.2021 7.35
Pääkirjoitukset
 
Iida Rissanen-Vatja

Utopian leima voi pian olla entinen

Junamatka Raumalta Kokemäelle kestäisi Eurajoen ja Kiukaisten pysähdyksillä noin 40 minuuttia.

Junamatka Raumalta Kokemäelle kestäisi Eurajoen ja Kiukaisten pysähdyksillä noin 40 minuuttia.

Iida Rissanen-Vatja

image

Henki­lö­ju­na­lii­kenne on jo vuosia ollut Rauman seudulla ääneen lausuttu haave. Nyt sen toteutumiseksi on niin poliittista tahtoa kuin realismiakin.

Täs­tä yh­te­nä osoi­tuk­se­na Kiu­kais­ten en­ti­sel­le ja mah­dol­li­ses­ti myös tu­le­val­le ju­nan­sei­sak­keel­le ko­koon­tui maa­nan­tai-il­ta­päi­väs­tä Sa­ta­kun­nan päät­tä­jiä. Hei­dän vies­tin­sä oli yh­tei­nen: Tam­pe­re–Pori–Rau­ma-ra­dan hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen pa­laut­ta­mi­sen et­sik­ko­ai­ka on nyt, ja har­ti­a­työ­tä tä­hän pää­se­mi­sek­si on teh­ty niin val­ti­on pää­tö­se­li­mis­sä kuin kun­nis­sa­kin. Pir­kan­maa­ta ja Sa­ta­kun­taa hal­ko­vaa ra­taa on esi­tet­ty val­ta­kun­nal­li­sen rau­ta­tei­den di­gi­ke­hi­tys­hank­keen en­sim­mäi­sek­si kau­pal­li­sek­si pi­lo­tik­si, ja Rau­man ra­dan var­ren kun­nat ovat käyn­nis­tä­neet ja Rau­man osal­ta saa­neet jo val­miik­si­kin hen­ki­lö­lii­ken­teen pa­laut­ta­mi­seen täh­tää­viä sel­vi­tyk­siä. Jos pi­lot­ti­han­ke nui­ji­taan syk­syl­lä lo­pul­li­ses­ti tän­ne, on ai­van mah­dol­lis­ta, et­tä Rau­man seu­dul­ta nous­taan Tam­pe­reen ju­naan ken­ties jo vuon­na 2025.

Vaik­ka hen­ki­lö­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­nen kä­vi­si ra­dan­var­ren kun­tien kuk­ka­rol­le ai­na­kin sei­sak­kei­den ra­ken­ta­mi­sen ver­ran, näh­dään kun­nis­sa nyt, et­tä ra­hal­le voi­si ol­la vas­ti­net­ta. Se pa­ran­tai­si hei­kos­ta jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä kär­si­neen ete­läi­sen Sa­ta­kun­nan saa­vu­tet­ta­vuut­ta, pal­ve­li­si opis­ke­li­joi­ta, etä­työn­te­ki­jöi­tä ja Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin työ­mat­ka­lii­ken­net­tä sekä eko­mat­kai­lua ja te­ol­li­suu­den ja elin­kei­no­e­lä­män tar­pei­ta. Kiu­kais­ten kal­tai­sel­le ra­dan­var­si­ky­läl­le, ku­ten koko Eu­ral­le, oma py­säk­ki voi­si ol­la uu­sia asuk­kai­ta ja osaa­jia hou­kut­te­le­va ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Kuka lii­ken­nöin­nin sit­ten myö­häi­sem­mäs­sä vai­hees­sa kus­tan­tai­si, jää näh­tä­väk­si. Jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tö­kult­tuu­ri on sen mah­dot­to­muu­den­kin vuok­si ol­lut maa­kun­nas­sa suh­teel­li­sen vä­häis­tä, ei­kä ra­dan mat­kus­ta­ja­mää­rien odo­te­ta yk­si­nään kom­pen­soi­van lii­ken­nöin­ti­ku­lua. Maa­il­ma ei kui­ten­kaan mene koh­ti yk­si­tyi­sau­toi­lua suo­si­vam­paa suun­taa. Sel­vää on se­kin, et­tä Rau­man seu­dul­la pi­tää muun ete­läi­sen Suo­men elin­voi­ma­ke­hi­tyk­ses­sä py­sy­äk­seen hy­pä­tä ju­naan, kun paik­ka on.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram