9.12.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Uusia mahdollisuuksia nuorille

Kevään yhteishaku lähestyy. Säkylän seudun lukioon tulee tarjolle yrittäjyyden ja liiketalouden opintoja yhteistyössä yritysten kanssa.

Kevään yhteishaku lähestyy. Säkylän seudun lukioon tulee tarjolle yrittäjyyden ja liiketalouden opintoja yhteistyössä yritysten kanssa.

Iida Rissanen-Vatja

image

Lukiot erikoistuvat tarjotakseen houkuttelevia ja hyödyllisiä opinto­ko­ko­nai­suuksia nuorille. Säkylän seudun lukio tarjoaa yrittäjyyttä ja liiketaloutta.

Lu­ki­oi­den eri­kois­tu­mi­sia näh­tiin ta­ka­vuo­si­na, esi­mer­kik­si he­vos­pi­tä­jä Kiu­kai­sis­sa oli he­vos­lu­kio. Eri­kois­lu­ki­ois­ta osa lo­pet­ti ly­hy­een, mut­ta mo­net, ku­ten ur­hei­lu­lu­ki­ot, jäi­vät py­sy­vik­si. Jos­sain pro­fii­lik­si va­lit­tiin lu­ki­oi­den pe­rus­teh­tä­vä, yleis­si­vis­tä­vyys, jon­ka säi­ly­mi­ses­tä on myö­hem­min­kin kan­net­tu huol­ta – esi­mer­kik­si nyt, kun kor­ke­a­kou­lu­jen to­dis­tus­va­lin­ta oh­jaa opis­ke­li­joi­den ai­ne­va­lin­to­ja.

Nyt lu­ki­oi­den eri­kois­tu­mis­ta sii­vit­tää halu tar­jo­ta nuo­ril­le uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ja hyö­dyn­tää paik­ka­kun­nan voi­ma­va­ro­ja nuor­ten hy­väk­si – mut­ta myös kil­pai­lu nuo­ris­ta. Pe­rus­kou­lun jäl­keen nuor­ten ot­ta­ji­na on am­ma­til­li­sia op­pi­lai­tok­sia, mut­ta var­sin­kin toi­sen as­teen opin­to­jen mak­sut­to­muus on muut­ta­nut ku­vaa ja saat­taa en­nus­tei­den mu­kaan li­sä­tä nuor­ten liik­ku­vuut­ta lä­hi­kau­pun­kien lu­ki­oi­hin. Kun vä­li­neet ja ma­te­ri­aa­lit ovat mak­sut­to­mia, ku­ten mat­kat­kin, on pie­nem­mil­tä lu­ki­oil­ta pois­tu­nut esi­mer­kik­si valt­ti tar­jo­ta kir­jo­ja ja ko­nei­ta lah­joi­tuk­si­na tai lai­noi­na. Ti­lal­le voi siis tul­la hou­kut­te­le­via opin­to­ja.

Sä­ky­län seu­dun lu­ki­os­sa al­kaa en­si syk­sy­nä yrit­tä­jyy­den ja lii­ke­ta­lou­den opin­to­ko­ko­nai­suus, jota to­teu­te­taan yh­des­sä pai­kal­lis­ten yri­tys­ten ja maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen kans­sa. Opin­nois­ta ker­ro­taan ole­van hyö­tyä, vaik­kei täh­täi­si­kään kau­pal­li­sel­le alal­le. Opin­to­si­säl­löis­sä on niin joh­ta­juus­tai­to­ja ja yrit­tä­jä­a­sen­net­ta kuin ylei­ses­ti hyö­dyl­li­siä vuo­ro­vai­ku­tus- ja työ­e­lä­mä­tai­to­ja. Mu­kaan tu­lee myös yk­si kaup­pa­tie­tei­den kor­ke­a­kou­lu­kurs­si.

Opin­not tu­tus­tut­ta­vat paik­ka­kun­nan työ­paik­koi­hin ja an­ta­vat ken­ties suun­taa kau­pal­li­sil­le jat­ko-opin­noil­le Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­as­sa tai Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa. Eh­kä syn­ty­mäs­sä on myös yk­si väy­lä si­tout­taa nuo­ria tän­ne.