26.3.2020 10.45
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteinen vihollinen

Pienen pieni virus uhkaa paitsi ihmisten terveyttä myös yritysten olemassaoloa ja kuntataloutta.

Pienen pieni virus uhkaa paitsi ihmisten terveyttä myös yritysten olemassaoloa ja kuntataloutta.

Kuvapankki

image

Taistelu koronavirusta vastaan on konkretisoinut sen, kuinka sidoksissa olemme toisiimme: kun yrityksissä, kunnassa tai ihmisten arjessa jokin asia perusteellisesti muuttuu, se vaikuttaa heti myös muihin.

Eu­ran not­kah­ta­nut kun­ta­ta­lous haki vas­ti­kään uut­ta, va­kaam­paa poh­jaa va­kaut­ta­mi­soh­jel­man voi­min. Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mat seu­rauk­set is­ke­vät tä­hän koh­taan nyt lu­jaa. Krii­sin hoi­ta­mi­ses­ta tu­lee pal­jon odot­ta­mat­to­mia li­sä­kus­tan­nuk­sia var­sin­kin ter­vey­den­huol­toon sa­maan ai­kaan, kun tu­lot pu­to­a­vat. Lo­mau­tuk­si­a­kin on Eu­ras­sa ja muu­al­la­kin poh­dit­tu niil­lä kun­nan pal­ve­lu­a­lu­eil­la, joil­la hal­li­tuk­sen mää­räyk­set ovat sei­saut­ta­neet tai vä­hen­tä­neet töi­tä. Hal­li­tus on kui­ten­kin ke­hot­ta­nut kun­tia vält­tä­mään lo­mau­tuk­sia.

Kun­taan osuu myös mui­den ah­din­ko. Kun yri­tys­ten toi­min­ta vai­keu­tuu, ken­ties jopa lop­puu, ih­mi­siä lo­mau­te­taan tai jou­tuu työt­tö­mik­si, pu­to­a­vat ve­ro­tu­lot. Vaik­ka töi­tä oli­si­kin, ih­mis­ten ja ko­ti­ta­louk­sien ku­lu­tus on nyt mi­ni­mis­sä. Kau­pois­ta os­te­taan lä­hin­nä vain ruo­kaa. Se tie­tää kii­ret­tä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­teen, mut­ta ah­dis­ta­vaa hil­jai­suut­ta esi­mer­kik­si hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen yri­tyk­siin tai vaik­ka vaa­te­kaup­poi­hin. Vien­ti­ve­tois­ten yri­tys­ten vai­keu­det ovat mit­ta­luo­kas­sa vie­lä pal­jon suu­rem­pia – ra­jat­kin ovat koh­ta kaik­ki kiin­ni.

Suo­men Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen käyt­ti yri­tys­ten nä­kö­kul­mas­ta ti­lan­tees­ta ra­jua il­mai­sua: Ko­ro­na­hel­vet­ti. Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Kar­hu­nen puo­les­taan on vaa­ti­nut, et­tä nyt on esi­mer­kik­si uu­den hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teut­ta­mi­nen lai­tet­ta­va jäi­hin, sil­lä kun­nil­la on vai­keuk­sia sel­vi­tä ny­kyi­sis­tä­kin vel­voit­teis­ta (Kun­ta­leh­ti 4/20).

Hal­li­tus on ker­to­nut tu­ki­toi­mis­ta kun­nil­le, yri­tyk­sil­le ja ih­mi­sil­le, mut­ta vie­lä ei mi­ten­kään voi­da tie­tää, kuin­ka laa­ja krii­sis­tä lo­pul­ta tu­lee. Sel­vää on, et­tä apua tar­vi­taan niin kun­nis­sa kuin yri­tyk­sis­sä pal­jon.