3.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yli-ihmisiä ei haeta, mutta taitoja pitää olla

Koronan ja vaalien siirtämisen takia pidennetty ennakkoäänestysaika jatkuu vielä 8. kesäkuuta asti.

Koronan ja vaalien siirtämisen takia pidennetty ennakkoäänestysaika jatkuu vielä 8. kesäkuuta asti.

Pia Mattila-Lonka

image

Nyt ovat menossa viikot, jolloin valta on äänestäjillä. Valta valita ehdokas, jonka taitoon hoitaa yhteisiä asioita uskoo. Valtaa kannattaa nyt käyttää.

Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­tiö jul­kai­si al­ku­vuon­na tut­ki­muk­sen, jol­la ha­et­tiin tie­toa niis­tä omi­nai­suuk­sis­ta ja tai­dois­ta, joi­ta ih­mi­set ar­vos­ta­vat val­tuu­te­tuis­sa.

Hy­vän kun­nan­val­tuu­te­tun tu­lee kun­ta­lais­ten mie­les­tä ol­la it­se­näi­nen. Tätä miel­tä oli yli 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Lä­hes yh­tä moni ha­lu­aa, et­tä val­tuu­tet­tu ajaa koko kun­nan etua. Hyvä oli­si, jos hän myös pys­tyi­si ha­ke­maan so­pua ja komp­ro­mis­se­ja.

Li­säk­si ar­vos­te­taan sitä, et­tä val­tuu­tet­tu ajaa mää­rä­tie­toi­ses­ti ää­nes­tä­jien­sä etu­ja ja pi­tää hei­hin ak­tii­vi­ses­ti yh­teyt­tä myös vaa­lien vä­lil­lä. Vie­lä toi­vo­taan, et­tä val­tuu­tet­tu oli­si hy­vin kou­lu­tet­tu, oi­ke­an ikäi­nen, rä­väk­kä, aloit­teel­li­nen ja esiin­ty­mis­ky­kyi­nen.

Ai­ka­moi­nen lis­ta, mut­ta ei täs­sä paik­ko­ja avoin­na -kil­pai­luis­sa sil­ti mi­tään yli-ih­mi­siä ha­e­ta. De­mok­ra­tia ra­ken­tuu eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta – tar­vi­taan siis eri­lai­sia ja eri ta­voin ajat­te­le­via ih­mi­siä.

Val­lan­käyt­tö­ään miet­ti­vän ää­nes­tä­jän kan­nat­taa muis­taa, et­tä yk­si­kin ää­ni voi rat­kais­ta. To­del­li­sen vaa'an­kie­len ase­maan yk­si ää­ni nou­see esi­mer­kik­si ti­lan­teis­sa, jois­sa kah­den eh­dok­kaan saa­mat ää­net muu­ten me­ni­si­vät ta­san ja va­lin­nan rat­kai­si­si ar­pa.

Kou­lu­verk­ko on näis­sä vaa­leis­sa yk­si tee­mois­ta mo­nes­sa kun­nas­sa. Al­ku­vuo­des­ta yli­o­pis­tot ja Val­ti­on ta­lou­del­li­nen tut­ki­mus­kes­kus jul­kai­si­vat tut­ki­muk­sen, joka kä­sit­te­li muun mu­as­sa kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­jen vai­ku­tus­ta naa­pu­rus­toi­hin­sa. Kävi il­mi, et­tä jos val­tuus­toon va­li­taan kou­lun lä­hel­lä asu­va eh­do­kas, to­den­nä­köi­syys, et­tä kou­lu sul­je­taan, puo­lit­tuu.

Mo­nen­lai­sia seu­raa­muk­sia voi siis yh­del­lä­kin ää­nel­lä ol­la.

En­nak­ko­ää­nes­tys jat­kuu vie­lä tiis­tai­hin as­ti ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on run­saan vii­kon ku­lut­tua sun­nun­tai­na.