15.11.2020 13.22
Urheilu
 
Riina Kaski

Jussi harppoo kohti uutta rooliaan

Jussi Helander on tuttu näky Euran jalkapallokentillä. Nyt mies tekee paluun EuPaan uudessa roolissa: junioripäällikkönä.

Jussi Helander on tuttu näky Euran jalkapallokentillä. Nyt mies tekee paluun EuPaan uudessa roolissa: junioripäällikkönä.

Riina Kaski

image

Eura | EuPan nuorisoruoriin tarttuu seurassa tuttu mies, joka oli muutamia vuosia muualla.

Kak­sin­ker­tai­nen pa­luu­muut­ta­ja Jus­si He­lan­der aloit­taa Eu­ran Pal­lon ju­ni­o­ri­pääl­lik­kö­nä huo­men­na maa­nan­tai­na. Eu­ra­lai­sen jal­ka­pal­lo­pol­ku start­ta­si Eu­Pas­sa jo lap­se­na, ja ju­ni­o­ri­put­ki vei hä­net ai­na edus­tus­jouk­ku­ee­seen saak­ka. Nyt on tul­lut ai­ka na­pa­ta kop­pi kas­vat­ta­ja­seu­ran ju­ni­o­reis­ta ja hou­ku­tel­la uu­sia nuo­ria har­ras­ta­jik­si.

– Muu­tin vii­si vuot­ta sit­ten pois Eu­ras­ta, mut­ta nyt Si­ni­lin­nas­ta löy­tyi kiva kämp­pä, jo­hon muu­tin isän­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na.

Vie­ru­mä­el­lä ja Tam­pe­reel­la asus­tel­lut nuo­ri mies pa­laa juu­ril­leen, kun kiin­nos­ta­va teh­tä­vä avau­tui so­pi­vaan ai­kaan. Hän eh­ti toi­mia rei­lun vuo­den Tam­pe­reel­la Il­vek­ses­sä vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä, jois­ta kan­taa jat­kos­sa vas­tuun Eu­ras­sa.

Jussi Helander tarttuu junioripäällikön pestiin kasvattajaseurassaan EuPassa. Jalkapallon kylkeen sosiaalisen ja urheilullisen miehen päivät täyttyvät salibandyharrastuksesta, kuntosalilla käymisestä ja Porin Ässien edesottamusten seuraamisesta. Myös kavereiden kanssa pidetään yhteyttä.

Jussi Helander tarttuu junioripäällikön pestiin kasvattajaseurassaan EuPassa. Jalkapallon kylkeen sosiaalisen ja urheilullisen miehen päivät täyttyvät salibandyharrastuksesta, kuntosalilla käymisestä ja Porin Ässien edesottamusten seuraamisesta. Myös kavereiden kanssa pidetään yhteyttä.

Riina Kaski

Pie­ni uu­ti­nen on se­kin, et­tä mies on jo näh­ty kol­men vuo­den tau­on jäl­keen seu­ran­sa har­joi­tuk­sis­sa myös pe­laa­ja­na. Hän seu­raa, kuin­ka sil­le riit­tää ai­kaa.

Kou­lu­tuk­sel­taan He­lan­der on lii­kun­na­noh­jaa­ja, joka val­mis­tui vii­me jou­lu­kuus­sa Vie­ru­mä­el­tä Haa­ga-He­li­an am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Opin­to­jen­sa ai­ka­na mies osal­lis­tui jun­nu­jen val­men­nus­tou­hui­hin pät­kit­täin niin Eu­ran Pal­los­sa, Hei­no­las­sa Uni­on Pla­nis­sa kuin Lah­des­sa FC Reip­paas­sa­kin.

Useita painopisteitä

Yl­lä­tys oli iloi­nen, kun hän huo­ma­si Eu­Pan avoi­men pai­kan syys­kuus­sa. Ju­ni­o­ri­pääl­li­kön pai­kal­ta väis­ty­vä, mies­ten edus­tus­jouk­ku­ees­sa ai­ka­naan He­lan­de­ria val­men­ta­nut Dani Ös­ter­lund­kin kan­nus­ti lait­ta­maan ha­ke­muk­sen.

– Tuli olo, et­tä ha­lu­ai­sin ha­kea ja oli­si hie­noa pääs­tä vas­tuul­li­seen teh­tä­vään kas­vat­ta­ja­seu­raan­sa.

Tärp­pä­si, jo­ten Ös­ter­lund pe­reh­dyt­tää He­lan­de­ria, joka viet­tää en­sim­mäi­set viik­kon­sa tu­tus­tu­en seu­ra­vä­keen.

Eurassa on mahtavat mahdollisuudet urheilla ja harrastaa myös jalkapalloa, Jussi Helander kehuu.

Eurassa on mahtavat mahdollisuudet urheilla ja harrastaa myös jalkapalloa, Jussi Helander kehuu.

Riina Kaski

Pai­kal­li­sil­ta tu­tuil­ta on sa­ta­nut on­nit­te­lu­ja, ja mies odot­taa pes­tin­sä al­kua in­nol­la.

– Pää­teh­tä­vä­nä­ni on kas­vat­taa har­ras­ta­ja­mää­riä. Sii­nä var­sin­kin päi­vä­ko­ti-ikäi­set ovat tär­kei­tä. Kun­han ko­ro­na sal­lii, suun­nit­teil­la on laa­jat päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­käyn­nit Kiu­kais­ta, Pa­ne­li­aa ja Sä­ky­lää myö­ten.

Li­säk­si He­lan­der tu­kee aloit­ta­via ikä­luok­kia, mikä on tär­keä osa toi­men­ku­vaa. Kol­man­te­na hän ja­kaa maa­li­vah­ti­o­saa­mis­taan sii­hen eri­kois­tu­va­na val­men­ta­ja­na ju­ni­o­reil­le. Hän toi­voo, et­tä jo E-jun­nui­käi­sil­lä oli­si vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa erik­seen maa­li­vah­tit­ree­nit.

– Maa­li­vah­ti­val­men­ta­mi­nen on ekst­ra­jut­tu. On hyvä fii­lis, et­tä pys­tyn ke­hit­tä­mään maa­li­vah­te­ja ja mui­ta pe­laa­jia. Tyk­kään mo­ni­puo­li­ses­ta työn­ku­vas­ta.