11.8.2019 8.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

Melonnan harrastajamäärät kasvussa

image

Eura, Honkilahti | 30-vuotista taivaltaan keskiviikkona juhlistava Euran Kanoottiklubi on saanut jäsenmääränsä nousuun. Seura on myös parantanut Eurajoen melon­ta­e­del­ly­tyksiä, kun se on Leader Pyhäjärviseudun tukemana rakentanut kolme uutta laituria Eurajokeen.

– Lai­tu­rit ru­pe­si­vat yk­sin­ker­tai­ses­ti lop­pu­maan. Kun on esi­mer­kik­si aloit­te­le­via me­lo­jia, niin on hel­pom­paa ran­tau­tua lai­tu­riin kuin ka­seik­koon, ker­too Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bin pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Län­si­syr­jä.

Lai­tu­reis­ta kak­si si­jait­see Kiu­kai­sis­sa, yk­si asun­to-osa­keyh­tiö Vii­nik­ka­lan­puis­ton ran­nas­sa ja yk­si Eu­ras­kos­ken pa­don ala­puo­lel­la. Pa­ne­li­aan val­mis­tu­nut lai­tu­ri si­jait­see van­han läm­pö­voi­ma­lan piha-alu­eel­la.

Kanoot­tik­lu­bin jä­sen­mää­rät ovat vii­me vuo­si­na ol­leet hie­noi­ses­sa kas­vus­sa. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten jä­se­niä oli 50, mut­ta täl­lä het­kel­lä vas­taa­va luku on jo noin 70. Län­si­syr­jä us­koo myös ku­lu­van vuo­den tuo­neen jäl­leen li­sää jä­se­niä.

– Saat­taa hy­vin ol­la, et­tä en­si vuon­na jä­se­niä on jo 80, hän ku­vai­lee mää­rän kas­vua.

Lajin pa­riin pää­see omis­ta va­lin­nois­ta riip­pu­en par­haim­mil­laan vain muu­ta­mal­la kym­pil­lä vuo­des­sa. La­jin nou­se­vas­ta tren­dis­tä ker­too myös se, et­tä eu­ra­lais­seu­ran vii­me vii­kol­la jär­jes­tä­mät me­lon­nan pe­rus­kurs­sit oli­vat vii­meis­tä paik­kaa myö­ten täyn­nä, ja li­sää ha­luk­kai­ta oli­si ol­lut jo­nos­sa.

– Täs­sä pää­see lä­hel­le luon­toa häi­rit­se­mät­tä kui­ten­kaan sitä, Län­si­syr­jä to­te­aa poh­ties­saan syi­tä suo­si­on nou­suun.

Lue li­sää Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bis­ta ja me­lon­ta­har­ras­tuk­ses­ta tors­tai­na 8. elo­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.