14.10.2021 12.35
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Alasatakunta tavoittaa 21 000 lukijaa – printti on säilyttänyt asemansa samalla kun digiä seuraa kasvava määrä lukijoita

Alasatakunta tavoittaa painettuna lehtenä, verkkouutisina, sovelluksena ja näköislehtenä 21 000 lukijaa.

Alasatakunta tavoittaa painettuna lehtenä, verkkouutisina, sovelluksena ja näköislehtenä 21 000 lukijaa.

Mirja Linnemäki

image

Ala­sa­ta­kun­ta | Vas­ti­kään mi­tat­tu Ala­sa­ta­kun­nan lu­ki­ja­mää­rä on 21 000. Sen mit­ta­si Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT), joka ke­rää tie­to­ja me­di­an käy­tös­tä läpi vuo­den. Mu­ka­na tut­ki­muk­ses­sa ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet kaik­ki mer­kit­tä­vät me­di­at Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta ja il­ta­päi­vä­leh­dis­tä pai­kal­lis­leh­tiin.

Ala­sa­ta­kun­ta mit­taut­ti tänä syk­sy­nä en­sim­mäi­sen ker­ran mo­lem­mat, sekä pai­ne­tun et­tä säh­köi­sen lu­ki­ja­mää­rän­sä, ja lop­pu­tu­le­ma on tuo ko­mea 21 000. Sii­tä noin 17 700 on pai­ne­tun leh­den lu­ki­joi­ta – print­ti on säi­lyt­tä­nyt lu­ki­ja­kun­tan­sa sa­mal­la, kun di­giä eli verk­kou­u­ti­sia, nä­köis­leh­teä ja so­vel­lus­ta seu­raa kas­va­va mää­rä lu­ki­joi­ta.

Lu­ki­ja­mää­rä ei ole sama kuin ti­laa­jien mää­rä, sil­lä lu­ki­joi­ta voi ol­la sa­mas­sa per­hees­sä use­am­pi ja jot­kut lu­ke­vat leh­ten­sä vaik­ka työ­pai­kal­la tai kir­jas­tos­sa. Lu­ki­ja­mää­rä ker­too sen, mon­ta­ko lu­ki­jaa yh­del­lä leh­den nu­me­rol­la ja vii­kon ai­ka­na il­mes­ty­neil­lä di­gi­ver­si­oil­la on. Ku­kin lu­ki­ja las­ke­taan mu­kaan vain ker­ran.

Lu­ki­ja­mää­rän li­säk­si mi­ta­taan lu­ki­ja­peit­toa, joka ker­too, pal­jon­ko seu­dun asuk­kais­ta leh­ti ta­voit­taa. Ala­sa­ta­kun­nal­la lu­ki­ja­peit­top­ro­sent­ti on kor­kea, yli 85.

Yh­des­sä nämä lu­vut ker­to­vat sii­tä, et­tä pai­kal­lis­leh­den kaut­ta vies­ti, niin uu­ti­nen kuin mai­nos­kin, me­nee te­hok­kaas­ti pe­ril­le. Ala­sa­ta­kun­ta on vah­vas­ti mu­ka­na ja nä­ky­vis­sä täl­lä seu­dul­la.

Leh­den te­ki­jöil­le nyt mi­ta­tut lu­vut ker­to­vat, et­tä si­säl­tö on löy­tä­nyt lu­ki­joi­ta, mut­ta sa­mal­la hy­vät tu­lok­set kas­vat­ta­vat vas­tuu­ta edel­leen huo­leh­tia pai­kal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­ses­ta si­säl­lös­tä. Tä­nä­kin syk­sy­nä yri­tyk­ses­sä on aher­ret­tu pai­ne­tun leh­den ja säh­köi­sen jul­kai­se­mi­sen ke­hi­tys­työn pa­ris­sa ja työ jat­kuu.

KMT-tut­ki­muk­sen val­ta­kun­nal­li­nen tu­los ker­too, et­tä pe­rä­ti 96 pro­sent­tia yli 15-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta lu­kee sa­no­ma­leh­teä. Luo­tet­ta­va uu­tis­si­säl­tö jour­na­lis­min pe­ri­aat­tein teh­ty­nä siis kiin­nos­taa.

Mis­tä kyse?

Vii­me vuon­na mi­tat­tiin vain pai­ne­tun leh­den lu­ki­ja­mää­rä. Nyt mu­kaan las­ket­tiin myös di­gi­ver­si­oi­den (verk­ko­si­vus­to, nä­köis­leh­ti ja so­vel­lus) seu­raa­mi­nen ja lu­ki­ja­mää­rä kas­voi 19 pro­sent­tia.

Pai­net­tua Ala­sa­ta­kun­taa seu­raa 67 pro­sent­tia lu­ki­jois­ta ja pai­net­tua sekä di­gi­ver­si­oi­ta 19. Pel­käs­tään di­gi­ver­si­oi­ta lu­kee noin 14 pro­sent­tia.

KMT-tut­ki­muk­seen vas­taa vuo­sit­tain 23 000 vä­hin­tään 15-vuo­ti­as­ta suo­ma­lais­ta.

KMT:ssä on mu­ka­na 129 sa­no­ma­leh­teä, jois­ta yli 80 pai­kal­lis­leh­tiä. KMT:n ta­voit­ta­vuus­lu­vut syn­ty­vät pai­ne­tun sa­no­ma­leh­den nu­me­ro­koh­tai­ses­ta ta­voit­ta­vuu­des­ta ja di­gi­taa­li­sen leh­den vii­koit­tai­ses­ta ta­voit­ta­vuu­des­ta.

Tut­ki­muk­sen pää­ti­laa­ja on Me­di­aAu­dit­Fin­land Oy ja to­teut­ta­ja Kan­tar TNS Oy.

Nu­me­roi­na

86 %

Pai­net­tu leh­ti on edel­leen lu­e­tuin. Pai­net­tua Ala­sa­ta­kun­taa seu­raa 86 pro­sent­tia lu­ki­jois­ta ja di­giä sen rin­nal­la tai yk­si­nään 33 pro­sent­tia.