14.10.2021 15.56
Uutiset
 
Esa Viippola

Esitys: Säkylä pyrkii ensi vuonna 1,4 miljoonan euron ylijäämään ilman verojen tai taksojen korotuksia

Isosäkylän koululla tehdään vuonna 2022 noin 60 000 euron edestä remonttia. Summalla saadaan muun muassa pintaremonttia sisällä, valaistuksen uusimista, pihajärjestelyjen parantamista sekä kattoremontti.

Isosäkylän koululla tehdään vuonna 2022 noin 60 000 euron edestä remonttia. Summalla saadaan muun muassa pintaremonttia sisällä, valaistuksen uusimista, pihajärjestelyjen parantamista sekä kattoremontti.

arkisto / Pia Mattila-Lonka

image

Sä­ky­lä | Sä­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pään ta­lou­sar­vi­oe­si­tys en­si maa­nan­tai­na 18. lo­ka­kuu­ta ko­koon­tu­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sel­le on vah­vas­ti yli­jää­mäi­nen. Ta­lou­sar­vi­o­vuo­del­le 2022 ar­vi­oi­daan syn­ty­vän yli­jää­mää eli pus­ku­ria tu­le­vil­le vuo­sil­le 1,4 mil­joo­naa eu­roa ja myös suun­ni­tel­ma­vuo­det ovat yli­jää­mäi­siä: 1,1 mil­joo­naa eu­roa vuon­na 2023, ja 0,2 mil­joo­naa vuon­na 2024.

Kun­nan­joh­ta­jan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys ei si­säl­lä mer­kit­tä­viä pal­ve­lu­tar­jon­nan su­pis­tuk­sia ei­kä myös­kään mer­kit­tä­viä laa­jen­nuk­sia.

Vuon­na 2022 Sä­ky­lä in­ves­toi kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin sekä lii­ken­ne­väy­liin ja ve­si­huol­to­lai­tok­sen inf­raan, jot­ka pal­ve­le­vat laa­jas­ti sekä asuk­kai­ta et­tä yri­tyk­siä.

– In­ves­toin­nit kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin ovat yk­sit­täin pie­niä, mut­ta yh­teen­sä se on sa­to­jen­tu­han­sien ko­ko­nai­suus, Mä­en­pää sa­noo.

Esi­mer­kik­si Iso­sä­ky­län kou­lun re­mont­tiin si­säl­lä ja ul­ko­na esi­te­tään yh­teen­sä 60 000 eu­roa.

Myös Sä­ky­län ter­veys­kes­kuk­seen on kaa­vail­tu kun­non re­mont­ti­sum­maa. Noin 170 000 eu­rol­la on tar­koi­tus muun mu­as­sa uu­sia ik­ku­noi­ta ja jääh­dy­tys­jär­jes­tel­mä sekä teh­dä lat­ti­a­kor­jauk­sia.

Käyn­nis­sä on myös kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le avoin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ko­kei­lu, jo­hon ote­taan vas­taan ide­oi­ta lo­ka­kuun lop­puun.

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tar­koit­taa ta­lou­den ja suo­ran vai­kut­ta­mi­sen nos­ta­mis­ta pe­rin­tei­sen de­mok­ra­ti­an rin­nal­le. Asuk­kaat ote­taan sii­nä mu­kaan poh­ti­maan ja myös päät­tä­mään sii­tä, mi­hin ta­lou­del­li­set re­surs­sit käy­te­tään. Vaik­ka val­tuus­to päät­tää­kin kun­ta­ta­lou­den isois­ta lin­jois­ta ja ko­ko­nai­suuk­sis­ta, kun­ta­lai­sia kan­nat­taa kuun­nel­la. Tu­lok­se­na voi ol­la osu­vam­pia pal­ve­lu­ja ja tyy­ty­väi­sem­piä asuk­kai­ta.

Taloudellista liikkumavaraa

Kun­nan tors­tai­na jul­kai­se­mas­sa tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Hui­tu kat­soo va­loi­sin mie­lin tu­le­vai­suu­teen. Hui­tua us­koo, et­tä ta­lou­den liik­ku­ma­va­ra an­taa Sä­ky­läl­le mah­dol­li­suuk­sia edel­leen pa­nos­taa Sä­ky­läs­sä sekä ikään­ty­vien, et­tä nuo­ri­son pal­ve­lui­hin. Sa­moin Hui­tu nä­kee ar­vok­kaa­na asi­a­na vas­tuul­li­sen toi­min­ta­ta­van, jos­sa huo­mi­oi­daan il­mas­to­po­li­tiik­ka ja hii­li­neut­raa­li­suus myös pai­kal­li­sel­la ta­sol­la. Nämä sii­vit­tä­vät myös lä­hi­vuo­det kat­ta­van kun­tast­ra­te­gi­an päi­vi­tys­työ­tä.

Tie­dot­teen mu­kaan Sä­ky­län vah­vuu­te­na on se, et­tä vuo­sit­tais­ten in­ves­toin­tien an­si­ois­ta kor­jaus­vel­kaa ei ole juu­ri­kaan ker­ty­nyt. Taus­tal­la on Sä­ky­län me­nes­ty­vä yri­tys­kent­tä ja ke­hit­ty­vä va­rus­kun­ta sekä Sa­ta­kun­nan pa­ras työl­li­syys­ti­lan­ne.

Kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pää nä­kee, et­tä Sä­ky­län ta­lou­den vah­va ura on use­an vuo­den pon­nis­te­lu­jen tu­los. Mä­en­pää lu­et­te­lee­kin po­si­tii­vi­sen muu­tok­sen suu­rim­pia taus­ta­te­ki­jöi­tä: toi­min­nan te­hok­kuu­den pa­ran­tu­mi­nen, kun­nan vah­vat pa­nos­tuk­set yri­tys­toi­min­nan ja työl­li­syy­den edel­ly­tyk­siin, kun­nan pal­ve­lu­jen uu­dis­ta­mi­nen ja vuo­den 2016 kun­ta­lii­tok­sen mah­dol­li­suuk­sien vie­mi­nen käy­tän­nön konk­re­ti­ak­si.